Poranna odprawa

06:28 12 września 2019
  • Na prośbę chińskiego wicepremiera Liu He, Donald Trump zdecydował się odroczyć termin podwyższenia ceł na dobra o wartości 250 mld USD (podwyżka z 25% do 30%) o dwa tygodnie, do 15 października

  • W geście dobrej woli, Chiny poinformowały, że rozważają większy import amerykańskich płodów rolnych przed zaplanowanymi na początek października rozmowami w Waszyngtonie 

  • Indeksy w USA zakończyły wczorajszą sesję wzrostami - NASDAQ dodał 1,1%, Dow Jones 0,85%, a SP500 0,7%; w Azji również przeważa kolor zielony, a najwięcej zyskują japoński NIKKEI (0,9%) oraz koreański KOSPI (0,8%)

  • Na rynku walutowym widać większy apetyt na ryzyko, co zostało odzwierciedlone we wzmożonym popycie na AUD i NZD, ten pierwszy zyskuje 0,3%, a ten drugi 0,4% w stosunku do USD; po drugiej strony zestawienia znajdziemy japońską walutę tracącą do USD 0,2%; ponadto warto dodać, że renminbi o  poranku zyskuje do USD 0,4%

  • Ceny żywności w Nowej Zelandii wzrosły 0,7% m/m w sierpniu, w lipcu zanotowano wzrost 1,1% m/m

  • Inflacja PPI w Japonii wyniosła -0,9% r/r, wobec konsensusu na poziomie -0,8% r/r; zamówienia na maszyny spadły 6,6% m/m, konsensus zakładał jednak spadek rzędu 8% m/m

Po serii spadków notowania NZDUSD odbijają od strefy wsparcia w okolicy 0,6230. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót