Poranna odprawa

06:26 10 października 2019
  • Indeksy w USA zakończyły wczorajszą sesję wzrostami - NASDAQ wzrósł 1%, SP500 0,9%, zaś Dow Jones 0,7%

  • Podczas sesji azjatyckiej obserwowaliśmy wiele wahnięć na głównych indeksach z uwagi na wiele mylących informacji; indeksy tąpnęły po doniesieniach South China Morning Post, iż rozmowy USA-Chiny na niższym szczeblu nie przyniosły żadnego porozumienia i możliwe jest skrócenie wizyty chińskiej delegacji,; następnie indeksy odbiły po doniesieniach, iż chiński wysłannik do Waszyngtonu Lie He zostaje do piątku

  • Rynki pozytywnie również przyjęły informację, iż USA rozważają wdrożenie paktu walutowego uzgodnionego z Pekinem wcześniej w tym roku, implementacja tego porozumienia mogłaby prowadzić do zawieszenia kolejnej podwyżek ceł w przyszłym tygodniu - NIKKEI rośnie 0,2%, Hang Seng w górę 0,4%, a KOSPI traci 0,5%

  • Na rynku FX widzimy zwiększony popyt na ryzykowniejsze waluty, stąd zarówno AUD jak i NZD zyskują do USD po 0,3%

  • Minutki FOMC wskazały, iż debatowano nad tym, kiedy zakończyć luzowanie polityki pieniężnej, co więcej oficjele dyskutowali także nad bardziej permanentnym narzędziem mogącym zdjąć presję z rynku pieniężnego

  • Japońska inflacja PPI spadła 1,1% r/r we wrześniu (zgodnie z oczekiwaniami); z kolei zamówienia na maszyny tąpnęły w sierpniu aż o 14,5% r/r, konsensus zakładał spadek o 8,4% r/r

Turbulentna sesja na US500 w związku z napływającymi informacjami z Waszyngtonu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót