Funt bez dużych ruchów po czwartkowym głosowaniu

09:51 15 marca 2019

Podsumowanie:

  • Parlament Wielkiej Brytanii poparł rozszerzenie art. 50 przynajmniej do 30 czerwca
  • BoJ obniża prognozy dla gospodarki
  • Premier Chin Li Keqiang powtarza, że kraj nie będzie wprowadzał gigantycznych programów stymulacyjnych w celu wsparcia gospodarki

Tydzień głosowań dobiega końca

W tym tygodniu w brytyjskim parlamencie poznaliśmy wyniki kilku głosowań związanych z Brexitem. Jednak po wczorajszym głosowaniu jest jasne, że Wielka Brytania nie opuści bloku bez porozumienia z końcem tego miesiąca, czego obawiano się wcześniej. Członkowie Izby Gmin przegłosowali wydłużenie artykułu 50 do przynajmniej 30 czerwca większością głosów. Pomysł otrzymał wsparcie 412 parlamentarzystów, a tylko 202 było przeciw. Co stanie się dalej? Teraz Unia musi zatwierdzić wydłużenie, jednak sama długość tego okresu pozostaje niewiadomą. Jeśli posłowie poprą umowę May na głosowaniu 20 marca (będzie to 3 głosowanie za Brexitem według Theresy May), to wtedy artykuł 50 zostanie wydłużony tylko do końca czerwca. Jeśli ponownie ona przegra, wtedy do gry wchodzi dłuższy okres, nawet do końca 2020 roku. Oba scenariusze mają swoje  wady i zalety, jednak z pewnością dłuższy okres będzie powodował więcej niepewności w biznesie, co oczywiście powinno przełożyć się negatywnie zarówno na gospodarkę wspólnoty jak i Wielkiej Brytanii. Z drugiej jednak strony, dłuższy okres daje więcej szans na możliwą zmianę rządu i potencjalne drugie referendum w sprawie wyjścia z UE, co mogłoby utrzymać Zjednoczone Królestwo w bloku. Taki scenariusze mógłby pomóc funtowi w długim terminie.

Zmienność na funcie w ostatnich tygodniach jest ogromna. W przyszłym tygodniu kolejne głosowanie w sprawie planu May. Źródło: xStation5.

Bank Japonii pozostawił stopy procentowe bez zmian na posiedzeniu w marcu, zgodnie z oczekiwaniami. Bank utrzymał również mechanizm kontroli krzywej dochodowości, którego celem jest utrzymanie rentowności 10-latków na poziomie około 0%. BoJ zobowiązał się również do elastycznych zakupów obligacji rządowych w ramach programu, którego wzrost wynosi obecnie około 80 bilionów JPY rocznie. Obniżono również prognozy dla eksportu i produkcji. Z drugiej strony, bank nadal wierzy, że gospodarka Japonii będzie nadal rozwijać się w umiarkowanym tempie, pomimo wpływu spowolnienia, który ma miejsce za granicą. Podczas swojej konferencji prasowej Haruhiko Kuroda podkreślił potrzebę osiągnięcia celu inflacyjnego 2%. Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich miesięcy odbyło się wiele rozmów dotyczących tego, że BoJ mógłby zmienić swój cel inflacyjny. Bank wydaje się być jednak dosyć daleko od tego pomysłu. Jen o poranku traci, co ma związek z apetytem na ryzyko.

W trakcie handlu w godzinach azjatyckich poznaliśmy także komentarze ze strony chińskiego premiera Li Keqianga, który zabrał głos na konferencji prasowej pod koniec Narodowego Kongresu Ludowego. Powiedział on, że Chiny nie będą uciekać się do stosowania luzowania ilościowego lub masowych wydatków deficytowych w celu wsparcia gospodarki, ponieważ takie podejście będzie gromadzić problemy w przyszłości. Li podkreślił, że chińska gospodarka stoi w obliczu nowej presji spadkowej, ale zapewnił, że rząd nie pozwoli, aby wzrost gospodarczy spadł poniżej zakładanego zakresu. Jego komentarze wydają się potwierdzać obecne stanowisko rządu w sprawie bodźców mających na celu ożywienie wzrostu gospodarczego. Jest to niewątpliwie rozsądne pojęcie i powinno być pozytywne w dłuższej perspektywie. Przypomnijmy, że Chiny obniżą VAT od 1 kwietnia i opłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych od 1 maja.

Waluty Antypodów radzą sobie najlepiej w koszyku G10 dzisiejszego poranka. Źródło: xStation5. 

Pozostałe informacje:

  • Amerykański senat głosował za zablokowaniem deklaracji Trumpa w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego, aby pozyskać finansowanie na budowę muru na granicy z Meksykiem
  • Chińskie akcje rosną około 0,8% przed zamknięciem.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót