Puls GPW: Grupa Azoty oddaje zeszłotygodniowe wzrosty, a PGN wybija ważny opór

15:10 15 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Grupa Azoty (ATT.PL) oddaje piątkowe wzrosty
  • PGN z szansą na zmianę tendencji
  • CD Projekt z szansą na wybicie pzoiomu 220 zł

Dzisiejsza sesja jest raczej mieszana. Po godzinie 15:30 instument oaprty o WIG20 (W20) rośnie zaledwie 0,31%, konsolidując w pobliżu 3000 pkt. Podobne wzrosty możemy obserwować na WIG30, gdzie wynoszą one 0,29%. Na plusie znajduje się także WIG, tutaj możemy zaobserwować podobny wzrost wynoszący +0,34%. Z kolei na minusie znajdują się dziś sWIG80 (-0,47%) i mWIG40 (-0,14%). Scenariusze z ubiegłego tygodnia pozostają więc bez zmian, wykres w zasadzie porusza się w miejscu, dlatego jeśli chodzi o poziomy techniczne dla W20, należy wziąć pod uwagę piątkową analizę - tutaj.

CD Projekt

W dzisiejszym przeglądzie skupimy się na analizie trzech spółek. Pierwszą z nich CD Projekt. W ostatnich dniach kurs porusza się właściwie w miejscu, jednak im dłużej cena pozostaje w wąskiej konsolidacji, tym silniejsze powinno być wybicie. W którą stronę możemy się więc spodziewać ruchu? Prawdopodobieństwo oczywiście przemawia za wybiciem górą, a to dlatego, że właściwie od początku roku tendencja jest wzrostowa, rynek wybija coraz wyższe szczyty i coraz wyższe dołki. Pod koniec ubiegłego tygodnia cena ponownie testowała górne ograniczenie lokalnego ruchu bocznego. Kluczowym oporem pozostaje poziom 220 zł za jedną akcję. Pomimo, że w ostatnich dniach nie widać wyraźnego kierunku, to patrząc na wykres z szerokiej perspektywy bardziej prawdopodobne wydaje się wybicie górą. Momentum wzrostowe powinno się pojawić po przekroczeniu poziomu 220 zł, wtedy też celem dla popytu byłoby wyjście na nowe historyczne szczyty. Wsparciem w dalszym ciągu pozostaje strefa przy poziomie 200 zł. Należy też zwrócić uwagę na to , że ostatnie większe korekty (zaznaczone na żółto) były właściwie identyczne, co także przemawia za kierunkiem wzrostowym.Źródło: xStation5

PGN.PL w górę

Na plusie znajduje się też dziś Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN.PL), która rośnie dziś ponad 1,5%. Z perspektywy analizy technicznej, mamy do czynienia z próbą pokonania istotnego oporu. Mowa tutaj o górnym ograniczeniu układu Overbalance. Jeśli zostanie ono pokonane, droga do większej korekty wzrostowej zostanie otwarta. Jeśli jednak kurs wróciłby poniżej poziomu 5,7 zł, zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży i celem dla spadków będą ponownie okolice 5,26 zł

Źródło: xStation5

Grupa Azoty oddaje wzrsoty

Jeśli chodzi o spółki pod kreską, to uwagę należy dziś zwrócić na Grupę Azoty (ATT.PL). Końcówka tygodnia była bardzo dobra, sesja w piątek zakończyła się bardzo blisko tegorocznych szczytów. Biorąc pod uwagę piątkową dynamikę, kurs zmarnował szansę na kontynuację momentum wzrostowego. Oczywiście tendencja jest w dalszym ciągu wzrostowa, niemniej niewykluczona jest korekta spadkowa. Większy ruch wzrostowy powinien się pojawić w momencie pokonania poziomu 46,25 zł. Jeśli chodzi o wsparcie, najbliższym jest linia prowadzona po ostatnich minimach, a następnie okolice 42,30 zł czyli równość z ostatnią większą korektę spadkową. Dopiero pokonanie tego wsparcia, otworzyłoby drogę do większej korekty, jak na razie scenariusz wzrostowy nie wydaje się być zagrożony w średnim terminie. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót