Puls GPW: mieszana sesja na polskim parkiecie

16:06 12 lipca 2019

Podsumowanie

- Brak wyraźnego keirunku na W20

- Akcje Grupy Azoty (ATT.PL) zblizają się do  tegorocznych maksimów

- Comarch (CMR.PL) kontynuuje spadki

Dzisiejszy dzień na GPW jest mieszany, nie widać przewagi ani popytu ani podażu, Najlepiej w piątek radzi sobie sWIG80, który rośnie 0,66%. Inne indeksy utrzymują się na niewielkim plusie. WIG20 rośnie 0,10%, podobnie jak WIG30, który notuje +0,12%. Nieco większe wzrosty widać na mWIG40 (+0,15). Z kolei WIG znajduje się zaledwie 0,03% nad kreską.  Patrząc techniczne na indeks WIG20 (W20) kurs porusza się w konsolidacji. Scenariusze wyznaczone we wczorajszej analizie pozostają więc aktualne. Dopóki nie zobaczymy bardziej zdecydowanego ruchu w jedną ze stron, obowiązuje tendencja boczna. Większe momentum wzrostowe może pojawić w momencie pokonania poziomu 2300 pkt, który grupuje się z przerywaną linią, która jest poprowadzona po ostatnich lokalnych szczytach. W przypadku takiego scenariuszem kolejny opór znajduje się dopiero przy 2355 pkt. Z kolei w przypadku scenariusza spadkowego, należy brać pod uwagę wsparcie przy 2245 pkt.Źródło: xStation5 

 

Spośród najmniej rosnących dziś spółek należy wymienić Grupę Azoty, która rośnie blisko 4%. Patrząc technicznie na wykres, cena zbliża się do tegorocznych maksimów. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, istnieje spora szansa na wyjście na nowe szczyty. Próba sprzed kilku dni zakończyła się niepowodzeniem, niemniej tendencja wzrostowa utrzymuje się, co przemawia za wybiciem w górę. Pamiętajmy, że z każdym kolejnym testem oporu rośnie ryzyko jego pokonania.

Źródło: xStation5 

 

Jeśli chodzi natomiast o najsłabiej radzące sobie spółki, warto przyjżeć się Comarchowi, który dziś zniżkuje ponad 2%. Cena zgodnie z ostatnią analizą realizuje formację głowy z ramionami (RGR). Pomimo sporych spadków, widać pierwszą reakcję popytu na wsparciu przy 166 zł za jedną akcję. Jeśli dzisiejsza sesja zamknie się poniżej, droga do dalszej przeceny będzie otwarta. W przeciwnym razie, jest do dobre miejsce do wykonania korekty wzrostowej. Trend pozostaje jednak spadkowy,a by mówić o jego zmianie, kurs musiałby wyjść powyżej poziomu oporu przy 178 zł, gdzie znajduje się strefa linii szyi, wspomnianej formacji RGR.

Źródło: xStation5 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót