PVH zyskuje ponad 18,0% dzięki optymistycznym prognozom finansowym

19:15 28 marca 2023

Akcje PVH (PVH.US) skoczyły we wtorek o ponad 18% po tym, jak spółka-matka Calvina Kleina i Tommy'ego Hilfigera opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne, a prognoza dotycząca przychodów również przebiła oczekiwania rynku.

  • Spółka odnotowała skorygowany zysk w wysokości 2,38 USD na akcję (spadek o 16% r/r) przy 2,49 mld USD przychodów (wzrost o 2,0% r/r). Analitycy ankietowani przez Refinitiv oczekiwali 1,67 USD zysku na akcję przy 2,37 mld USD przychodów.
  • Przychody z marek Tommy Hilfiger i Calvin Klein wzrosły po 3%.

PVH zanotowało w IV kwartale spadek skorygowanego zysku, pomimo wyższych przychodów. Źródło: AlphaStreet

  • "Osiągnęliśmy dobre wyniki w czwartym kwartale z wyższym wzrostem przychodów w i zyskiem powyżej prognozy. Nasza zdyscyplinowana realizacja Planu PVH+ pozwoliła nam osiągąć pożądane rezultaty pomimo trudnej sytuacji makro" - powiedział prezes PVH Stefan Larsson.
  • Spółka oczekuje, że przychody wzrosną o 3% do 4% w porównaniu z rokiem 2022 (wzrost o 2% do 3% przy stałej bazie walutowej), natomiast marża operacyjna ma wynieść około 10%.
  • PVH oczekuje, że całoroczny zysk wyniesie 10 USD na akcję w porównaniu do 3,03 USD na bazie GAAP i 8,97 USD na bazie non-GAAP w 2022 roku.
  • Oczekuje się, że koszty odsetek wzrosną do około 100 mln USD w porównaniu z 83 mln USD w 2022 r. głównie z powodu wyższych stóp procentowych.

Akcje PVH (PVH.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję od imponującej byczej luki cenowej, a następnie kupującym udało się wybić ponad lokalny opór przy 85,20 USD, który zbiega się z poziomem 38,2% Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 roku. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch w górę może przyspieszyć w kierunku maksimum z lutego 2023 roku przy 94,50 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót