Raport specjalny: Indeksy giełdowe po spadkach

18:32 1 kwietnia 2020

Krach na rynku zaskoczył wielu inwestorów. Jednak z drugiej strony, gwałtowny spadek cen akcji może być również postrzegany jako szansa inwestycyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wysokie były wyceny w ciągu ostatnich kilku lat. W dzisiejszej analizie oceniamy, jak wygląda sytuacja na poszczególnych indeksach giełdowych, badamy także co działo się w przeszłości tak silnych spadkach. 

Które rynki są bardziej wartościowe?

Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych spadków na światowym rynku akcji. Niektóre spółki ucierpiały bardziej, inne mniej. Skala przeceny, ale także perspektywy na przyszłość mogą dać odpowiedź odnośnie atrakcyjności danego rynku. Inwestorzy często starają się wyróżnić akcje, które mogłyby osiągnąć lepsze wyniki w czasie kryzysu lub w początkowej fazie ożywienia gospodarczego, ale równie dobrze tę logikę można by zastosować do całych tych rynków (indeksów). To właśnie staramy się zrobić w poniższej analizie. 

Podejście, które przyjęliśmy, polegało na przyjrzeniu się obecnej wycenie na podstawie ceny do zysków i ceny do sprzedaży, i porównaniu jej ze średnią z 10 lat. Oczywiście należy mieć świadomośc, że wyniki spółek ulegną znacznemu pogorszeniu w ciągu najbliższego roku, dlatego inwestorzy powinni oczekiwać znacznego dyskonta względem średniej. Wynika to z faktu, iż przy niższych przychodach i zyskach wyceny automatycznie pójdą w górę. W gospodarce i na rynkach mamy jednak zjawiska cykliczności, dlatego też podejście oparte na dyskoncie względem średniej wydaje się mieć sens. 

Zostało to pokazane na poniższych dwóch wykresach na linii poziomej. Jednak “nie wszystkie jabłka są takie same”. Niektóre rynki mogą utrzymywać stale wyższe wskaźniki p/e (cena/zysk) lub p/s (cena/sprzedaż), mając akcje bardziej zorientowane na wzrost, a rynki, na których firmy były w stanie poprawić wyniki, mogą również cechować się mniejszym spadkiem w porównaniu do tych, w których wyniki były w stagnacji (lub nawet notowały pogarszające się wyniki). Widać to na osi pionowej.    

MEXComp, RUS50 i W20 wyglądają atrakcyjnie, sądząc po obniżce ceny do zysku i ich wzroście w przeszłości. Wśród rynków rozwiniętych NED25 i FRA40 wyglądają stosunkowo dobrze. Źródło: Bloomberg, XTB Research

Na powyższym wykresie przedstawiliśmy dane dla niektórych głównych indeksów giełdowych. 5-letnie stopy wzrostu zysku zostały wykreślone z bieżącymi odchyleniami od średniej 10 lat P/E. Ogólna idea jest taka, że indeksy leżące powyżej niebieskiej linii są wyceniane atrakcyjniej. Dlaczego tak jest? Ponieważ zostały one mocniej przecenione w stosunku do swoich historycznych wartości wskaźników i mają wyższe stopy wzrostu zysków. Widać tutaj, że po odbiciu na koniec kwartału najgorzej prezentuje się koreański KOSP200, ale także technologiczny indeks US100 i ulubiony przez inwestorów: DE30. Na drugim końcu znajdują się głównie rynki wschodzące: MEXComp (Meksyk), RUS50 (Rosja) i W20 (Polska). Należy uważać z RUS50, ponieważ duża przecena może nie odzwierciedlać gwałtownego spadku cen ropy. Patrząc na rynki rozwinięte, NED25 i FRA40 wygladają zdecydowanie lepiej przy zastosowaniu tej metody. 

Podobny wykres z danymi dotyczącymi cen do sprzedaży i tempa wzrostu sprzedaży również wskazuje na względną atrakcyjność RUS50. Źródło: Bloomberg, XTB Research

Wykres z historycznymi wartościami P/S i wykresami dynamiki sprzedaży wykreślonymi względem siebie wygląda podobnie. Jednak, jak widać, wskaźniki są mniej rozproszone. Większość europejskich indeksów znajduje się blisko niebieskiej linii, ale FTSE 100 (UK100) wydaje się być w nieco lepszej pozycji niż pozostałe. Jak widać, Dow Jones (US30) wydaje się być najbardziej atrakcyjny wśród amerykańskich indeksów. Rosyjski indeks RTS (RUS50) wygląda atrakcyjnie na obu wykresach, ale jak zaznaczyliśmy - jest to indeks związany z ropą naftową. Zdecydowanie najmniej atrakcyjne wydają się być chińskie akcje na co wskazują obie metody pomiaru.

Timing jest kluczowy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z przeszłości?

Porównanie poprzednich okresów bessy (100 = szczyt przed krachem). Źródło: Macrobond, XTB Research

Po krachu giełdowym wszyscy zadają sobie pytanie - czy to już dobry moment na kupno akcji? Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie trudna, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem o niespotykanej dotąd skali. Jako wskazówkę możemy jednak wykorzystać historyczne wyniki rynków giełdowych w czasach kryzysu. Jak widać na powyższym wykresie, trwająca wyprzedaż na rynku wygląda bardzo podobnie do krachu giełdowego z 1987 roku, nie oznacza to jednak że sytuacja potoczy się identycznie. Niemniej przecena rzędu 35, 45 lub 55% w stosunku do szczytu sprzed kryzysu była w przeszłości wykorzystywana jako punkt zwrotny podczas poprzednich bess. Tak naprawdę nikt nie wie, jak głęboko spadnie rynek. Wydaje się, że najmądrzejszym podejściem powinno być raczej dzielenie kapitału i szukanie wejścia na kilku poziomach, niż celowanie w minimum i angażowanie całego portfela. 

Dobrze jest mieć plan

Podsumowując, RUS50 wygląda obiecująco zarówno pod względem zysków, jak i sprzedaży, jednak inne rynki wschodzące i niektóre rozwinięte również są atrakcyjne i nie obciążają ich niskie ceny ropy. Poziomy takie jak -35%, -45% lub -55% od szczytu, służyły jako punkty zwrotne w przeszłości i chociaż każdy rynek niedźwiedzia jest inny, to te doświadczenia mogą pomóc w orientacji w czasie. Niemniej należy także zaznaczyć i przestrzec ponieważ znajdujemy się mniej niż 50 dni po szczycie, a podczas niektórych wyprzedaży, jak na przykład 2000-2002, rynek osiągnął dno dopiero półtora roku po szczycie. Może to sugerować, że ruch spadkowy może być przerwany przez wzrostowe mini rajdy, podobne do tego z jakim mieliśmy do czynienia pod koniec marca.

Amerykański US500 zdołał odbić około 20% licząc od minimum z 23 marca. Niemniej wzrosty wyhamowały w rejonach mierzenia 38,2% Fibonacciego i aktualnie obserwujemy zejście do współczynnika 23,6%. Jeżeli w najbliższym czasie dojdzie do wybicia z lokalnej konsolidacji dołem, niewykluczone będą spadki w okolice poprzednich minimów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót