Rezerwa Federalna tnie stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami

19:01 18 września 2019

Rezerwa Federalna zdecydowała się na cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych do poziomu 2,00% z poziomu 2,25%. 

Jednocześnie dot plot wskazuje na to, że 7 członków Fed widzi medianę na koniec roku na poziomie 1,625% (jeszcze jedna obniżka). Fed nie jest zgodny co do dalszej potrzeby luzowania polityki monetarnej. Dolar umacnia się po decyzji. 

Mediana na bieżący rok oraz na rok przyszły obniżone zostały do 1,9%, co oznacza, że teoretycznie nie powinniśmy się spodziewać dalszych obniżek. Z drugiej strony 7 członków (w tym prawdopodobnie Powell) widzi szanse na jeszcze jedną obniżkę w tym roku. Źródło: Bloomberg

Co pokazuje oświadczenie Fed:

  • 2 członków Fed sprzeciwiło się obniżkom
  • Bullard głosował za obniżką o 50 punktów bazowych
  • Dalsza ekspansja gospodarcza ma miejsce, perspektywy dalej nie są jasne
  • Prognozy makroekonomiczne względnie bez zmian

Prognozy makroekonomiczne niewiele różnią się od tych czerwcowych. Widać nieco wyższą perspektywę wzrostu oraz niewiele większą stopę bezrobocia. Prognozy inflacyjne pozostają bez zmian. Źródło: Bloomberg

Dolar umacniał się w początkowej reakcji, ale duża część ruchu została już zniesiona. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót