Ripple zyskuje 20% i przewodzi wzrostom rynku kryptowalut

20:22 21 marca 2023

Kryptowaluta firmy Ripple, która od ponad 2 lat toczy spór sądowy z SEC zyskuje dziś prawie 20%. Powodem wzrostów są nowe dokumenty przygotowywane przez prawników fintechu należąćego do Brada Garlinghouse'a oraz stanowisko sędziego w sprawie przejęcia Voyagera przez Binance. Rynek dostrzegł wyższą szansę na wygraną z SEC. Sytuacja taka stanowiłąby dla całego rynku crypto pozytywny sygnał i zmniejszyła stres związany z działaniami amerykańskich instytucji.

Ripple i Stellar to najmocniej zyskującej dziś crypto projekty. Źródło: xStation5

ImageW ostatnim czasie wzrosła liczba i zasoby portfeli największy inwestorów w Ripple. Łącznie zakumulowaly one ponad 400 mln tokenów. Akumulacja wyraźnie przyspieszyła wraz z początkiem marca. Źródło: SantimentData

  • Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pod przewodnictwem Gary'ego Genslera zarzuca Ripple, że firma nie zgłosiła sprzedaży swoich tokenów do SEC. Idąc tym tropem sprzedaż XRP, które SEC uznaje za papiery wartościowe odbyła się nielegalnie; 
  • Amerykański sędzia odpowiadając na zarzuty SEC przeciwko Binance US przekazał, że nie jest w stanie zatrzymać przejęcia przez Binance funduszu Voyager choć SEC uważał, że fundusz ten posiada papiery wartościowe, a do transakcji nie powinno dojść;
  • Powodem oddalenia wniosku przez sędziego były niejasne regulacje branży crypto oraz konflikt amerykańskich regulatorów (SEC i CFTC), którzy między sobą nie mogą dojść do porozumienia w sprawie które kryptowaluty są, a które nie 'papierami wartościowymi' lub 'towarami';
  • Adwokat Ripple przekazał, że firma udostępni prywatne korespondencje bylego czlonka SEC, który w emailach przedstawiał odmienne stanowisko od oficjalnego. Ripple spodziewa się, że pierwsza decyzja sądu będzie miała miejsce w II kw. 2023 roku. Wygrana przeciwko SEC byłaby pozytywnym zdarzeniem dla rynku crypto.

Cena Ripple na interwale H4 wybiła się z konsolidacji i zmierza w kierunku poziomów sprzed upadku FTX, w okolicach 0,5 USD za token. Wskaźnik RSI wskazuje jednak poziom niemal ekstremalnego wykupienia. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót