馃搲 Ropa WTI blisko 4% w d贸艂

17:40 2 sierpnia 2021

鉂 Cena ropy WTI spada poni偶ej wa偶nych poziom贸w technicznych.

W ostatnich 2 godzinach na rynku ropy naftowej obserwujemy nasilaj膮ce si臋 spadki. Jak dot膮d nie wida膰 偶adnych kluczowych komunikatów, które mog艂yby wp艂ywa膰 na sytuacj臋 fundamentaln膮 “czarnego z艂ota”. Niewykluczone zatem, 偶e trwaj膮ce spadki maj膮 pod艂o偶e techniczne. Na wykresie H1 cena ropy WTI spad艂a poni偶ej dolnego ograniczenia kana艂u wzrostowego - notowania surowca znajdowa艂y si臋 w tym kanale przez ostatnie pó艂tora tygodnia, przy czym górne i dolne ograniczenie by艂y kilkukrotnie testowane. Ponadto kurs WTI spad艂 poni偶ej 100- oraz 200-godzinnej 艣redniej krocz膮cej, które w przesz艂o艣ci równie偶 s艂u偶y艂y jako wsparcia (zadzia艂a膰 mog艂y dzi艣 liczne zlecenia typu stop loss). Kolejnym wa偶nym psychologicznym wsparciem mo偶e okaza膰 si臋 poziom $70 za bary艂k臋.

OIL.WTI, interwa艂 H1. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t