Ropa WTI próbuje odbijać z poziomu $65 za baryłkę

16:33 20 lipca 2021

Notowania ropy naftowej znajdowały się dziś pod dalszą presją, pomimo prób odbicia na globalnych rynkach akcji. Sentyment pozostaje mieszany - choć rynek akcji i część surowców przystąpiły do odrabiania strat, to rentowności obligacji nadal spadają. Główny benchmark - rentowności 10-letnich obligacji USA - spadły dziś nawet poniżej 1,14%!

Tymczasem notowania WTI lekko zyskują, odbijając od minimum intraday. Ciekawą sytuację techniczną widać na interwale H4, który dobrze odzwierciedla, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. Obecnie kurs WTI waha się wokół $66,50 za baryłkę - patrząc wstecz, była to ważna strefa oporowa (reakcje zaznaczone strzałkami). Obecnie uczestnicy rynku mogą zastanawiać się, w którą stronę zmierzają notowania "czarnego złota", jednak sytuacja nie wygląda jeszcze na klarowną - z technicznego punktu widzenia potrzebny byłby wyraźny ruch w którąkolwiek ze stron. Odbicie od dziennych dołków przy $65 (zniesienie 78,6% fali wzrostowej) wygląda jednak optymistyczne, a obecna świeca H4 sugeruje, że w tej chwili to byki odzyskują przewagę. Cena stopniowo zbliża się do $67 za baryłkę. Z drugiej strony, w przypadku powrotu do fali spadkowej kluczowym wsparciem pozostaną okolice $65 (dzisiejsze minima i wspomniane zniesienie Fibonacciego). 

OIL.WTI, interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót