Rynkowy Krach - 3 najważniejsze wykresy

17:56 24 stycznia 2022

US100 spada już ponad 15% od szczytu, Bitcoin traci połowę wartości, a VOLX wystrzelił mocno w górę! Czy można już mówić o panice?

Inflacja, zbliżające się posiedzenie FED i napięcia geopolityczne wstrząsnęły rynkami!

W ostatnim czasie na wielu rynkach możemy obserwować podwyższoną awersję do ryzyka. Niepokój na rynkach związany jest z rosnącą inflacją, zbliżającym się posiedzeniem amerykańskiego Fedu  (najbliższa środa), oraz rosnącymi napięciami między USA a Rosją w sprawie Ukrainy. Po tym, jak rozmowy między Rosją a członkami NATO nie przyniosły złagodzenia napięć, zbliżające się działania wojskowe na granicy rosyjsko-ukraińskiej skłoniły USA i Wielką Brytanię do wycofania pracowników ambasad z Kijowa. Jednocześnie inwestorzy obawiają się ewentualnego wdrożenia sankcji wymierzonych w Rosję i ich potencjalnych negatywnych konsekwencji dla UE, szczególnie w zakresie energii. W średnim terminie oczekuje się, że Fed potwierdzi termin pierwszej podwyżki stóp procentowych w marcu i redukcję bilansu w tym roku, choć ilość podwyżek w 2022 roku nadal pozostaje niepewna (rynek spekuluje o 3-4 podwyżkach). 

Spójrzmy na sytuację techniczną, na trzech wykresach: US100, Bitcoin i VOLX

Jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, najmocniej zniżkuje technologiczny Nasdaq (US100). Patrząc technicznie na interwał D1, przecena przyspieszyła po złamaniu okrągłego poziomu 15 tys. pkt, gdzie znajdowało się dolne ograniczenie układu 1:1 (czerwony prostokąt), który stanowił największą korektę w ostatniej hossie, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku. Zgodnie z metodologią Overbalance, złamanie tego poziomu przemawia za większym cofnięciem, bądź nawet zmianą trendu. Aktualnie inwestorzy powinni skupić swoją uwagę na 13650 pkt, gdzie znajduje się równość z przeceną, którą mogliśmy obserwować na początku 2020 roku - wybuch pandemii.

US100 interwał D1. Źródło: xStation5

Rynek kryptowalut także radzi sobie w ostatnich dniach fatalnie. Przecena na Bitcoinie sięga już ponad 50%, licząc od historycznych maksimów z listopada 2021 roku. Patrząc na wykres Bitcoina, na interwale D1 utworzyła się szeroka formacja pochodząca z klasycznej analizy technicznej - głowa z ramionami. Choć na tę chwilę wydaje się to mało realne, tak modelowy zasięg dla tego typu struktury to nawet poziom 15 tys. USD. Wcześniej jednak należy zwrócić uwagę na poziom 30 tysięcy dolarów, który pozostaje kluczowym wsparciem. 

Bitcoin interwał D1. Źródło: xStation5

Index VIX (VOLX), potocznie nazywany indeksem strachu, mierzy oczekiwaną zmienność na amerykańskim rynku akcji.  Od kilku sesji VOLX notuje systematyczne wzrosty, co rodzi ryzyko jeszcze większych ruchów na rynku. Patrząc na wykres D1, kurs dotarł do potencjalnego poziomu oporu przy 31,5, gdzie znajduje się także maksimum z grudnia i równość z poprzednimi ruchami wzrostowym. W przypadku pokonania tego poziomu, indeks może przyspieszyć wzrost, a co za tym idzie zmienność na rynku akcji może być jeszcze większa. 

VOLX interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót