Słabsze odczyty sprzedaży, dolar delikatnie traci

14:39 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Bazowa sprzedaż detaliczna wzrosła o jedynie 0,1% m/m (oczekiwano: 0,7%); skorygowano jednak w górę odczyt za marzec z 1,2% m/m do 1,3% m/m
  • Całkowita sprzedaż detaliczna spadła w ujęciu miesięcznym o 0,2% (oczekiwano wzrostu na poziomie 0,2% m/m); również delikatna rewizja w górę za marzec do 1,7% z 1,6% m/m

Słabsze dane za kwiecień nie świadczą dobrze o wzroście gospodarczym. Warto zwrócić uwagę, że płaskie odczyty sprzedaży detalicznej będą miały wpływ na PKB. Słabszy odczyt sprzedaży detalicznej został delikatnie wybroniony przez lepszy od oczekiwań odczyt indeksu NY Empire dla przemysłu, który wzrósł do 17,8 pkt. z 10.1 pkt., przy oczekiwaniach na poziomie 8 pkt. Dolar delikatnie traci po danych. Słabiej radzą sobie również rynki akcji, a kontrakty na amerykańskie indeksy pogłębiają spadki przed startem na Wall Street. 

 

 

EURUSD delikatnie odbija po danych, lecz cały czas znajduje się poniżej linii wsparcia.  Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót