Solidne giełdowe wzrosty na koniec tygodnia, silne odbicie funta

20:30 15 marca 2019

Na sam koniec tygodnia obserwujemy wyraźne wzrosty na większości rynków giełdowych. Największą uwagę przykuwa Wall Street, gdzie 80% spadków z ostatniego kwartału zeszłego roku zostało już zneutralizowanych. Pomimo przesunięcia spotkania Xi oraz Trumpa na kwiecień, rynki reagują pozytywnie na wieści o kolejnym progresie negocjacji. Nie znamy jednak szczegółów tego progresu. 

Dzisiejszy dzień przyniósł kolejne odczyty makroekonomiczne z USA. Produkcja przemysłowa nieznacznie odbiła, ale i tak było to rozczarowanie dla rynków. Z drugiej strony widać solidne odbicie nastrojów konsumetnów wg UoM sygnalizuje to możliwe odbicie sprzedaży detalicznej oraz dobre wieści dla giełdy. Z drugiej strony nie wydaje się, żeby dane zmieniły postawę Fedu, który w przyszłym tygodniu prawdopodobnie wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych. 

Brytyjski funt szykuje się na spory tygodniowy wzrost. Jest to oczywiście efekt chęci przedłużenia Artykułu 50 przez Wielką Brytanię. Oprócz tego sam rząd będzie próbował w dalszym ciągu przypieczętować porozumienie, a samo wyjście z UE dokonać przed końcem połowy bieżącego roku. 

Cena ropy naftowej kontynuuje wzrosty za sprawą pojawiającym się pozytywnych czynników popytowych oraz czynników ograniczających podaż. W tym wypadku może również pomagać tracący amerykański dolar. Tydzień na EURUSD zakończy się prawdopodobnie wzrostami, jednak dzisiejsze wzrosty na koniec sesji są mocno ograniczane. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót