Solidne odbicie nastrojów w USA

16:08 15 marca 2019

Podsumowanie:

  • Solidne odbicie nastrojów konsumentów w Stanach Zjednoczonych
  • Nowo otwarte miejsca pracy wypadają wyjątkowo wysoko, wskazując, że nie jest to koniec dużych wzrostów zatrudnienia w USA
  • Dolar pozostaje jednak słaby

Indeks zaufania konsumentów według Uniwersytetu z Michigan wypada na poziomie 97,8. Oczekiwano odbicia do 95,7 punktów z poziomu 93,8. Poprawa jest widoczna w oczekiwaniach oraz w bieżących warunkach. Są to szczególnie dobre odczyty dla Wall Street. Oprócz tego poznaliśmy publikację dotyczącą nowo otwartych miejsc pracy (JOLTS). Liczba ta wzrosła do 7,581 mln z poziomu 7,479 mln, pomimo oczekiwania spadku do 7,310 mln. Jak widać rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji w USA. 

Poprawa sentymentu w USA sugeruje możliwą poprawę w sprzedaży detalicznej w USA. Źródło: Macrobond, XTB

Dolar nie umacnia się po publikacji, natomiast na kontraktach na S&P 500 utrzymywane są solidne umiarkowane wzrosty. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót