Spojrzenie na wyniki finansowe wielkich banków z USA

16:34 14 lipca 2020

Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych, swoje wyniki finansowe przedstawiły trzy duże amerykańskie banki - JPMorgan Chase & Co (JPM.US), Citigroup Inc (C.US) i Wells Fargo & Co (WFC.US). Inwestorzy z całego świata z niecierpliwością czekali na raporty za II kw. 2020 roku z uwagi na bardzo specyficzne otoczenie rynkowe, w którym banki muszą obecnie funkcjonować. Twierdzi się bowiem, że obecny kryzys jest najgorszą katastrofą gospodarczą co najmniej od II wojny światowej, a instytucje finansowe muszą mierzyć się nie tylko ze środowiskiem niskich (bądź nawet ujemnych) stóp procentowych, ale również z potężną falą bankructw. Z uwagi na powyższe, wielu inwestorów szczególnie zwraca uwagę na zawiązane rezerwy na kredyty. Poniżej prezentujemy podsumowanie dzisiejszych publikacji wyników.

JPMorgan Chase & Co (JPM.US)

 • Przychody: $33,82 mld (vs oczekiwania: $30,57 mld)

 • Zysk netto: $4,69 mld, co oznacza EPS w wysokości $1.38 (vs oczekiwany EPS: $1,01)

 • Rezerwy na kredyty: $10,47 mld (vs oczekiwania: $9,15 mld)

 • Przychody działu sprzedaży i tradingu instrumentami typu “fixed income”: $7,34 mld (+99% r/r) 

 • Początek III kw. z rezerwami w wysokości: $34 mld

 • “Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, nasz bilans niczym forteca jest gotowy na każde zawirowania,” CEO Jamie Dimon

Citigroup Inc (C.US)

 • Przychody: $19,8 mld

 • Wskaźnik EPS: 50 centów (vs oczekiwania: 32 centy) 

 • Łączne koszty kredytów (w praktyce rezerwy): $7,90 mld (vs oczekiwania: $7,66 mld) 

 • Przychody działu sprzedaży i tradingu instrumentami typu “fixed income”: $5,60 mld (vs oczekiwania: $4,59 mld)

 • Przychody z bankowości inwestycyjnej: $1,76 mld (vs oczekiwania: $1,43 mld)

 • “Choć koszty kredytów wpłynęły negatywnie na zysk netto, nasza ogólna kondycja biznesowa była w ciągu kwartału silna, pomimo pandemii COVID-19 udało nam się wyjść obronną ręką,” CEO Corbat

Wells Fargo & Co (WFC.US)

 • Przychody: $17,84 mld (vs oczekiwania: $18,5 mld)

 • Pierwsza strata kwartalna od 2008 roku

 • Strata na jedną akcję w wysokości 66 centów (vs oczekiwana strata/akcję 13 centów)

 • Rekordowe  $9,5 mld na zagrożone kredyty (około $4 mld więcej niż oczekiwano!)

 • Obniżono dywidendę z 51 centów do 10 centów na jedną akcję

 • “Jesteśmy ogromnie rozczarowani zarówno naszymi wynikami za II kw., jak również obniżeniem dywidendy. Nasze prognozy co do długości oraz powagi kryzysu musiały ulec istotnym rewizjom względem założeń użytych w poprzednim kwartale. Doprowadziło to do konieczności zawiązania w II kw. dodatkowych rezerw w wysokości $8,4 mld,” CEO Charlie Scharf.

Podsumowując, JPMorgan oraz Citigroup poradziły sobie w II kwartale całkiem dobrze pomimo trwającego kryzysu - wyniki obu banków z łatwością przewyższyły oczekiwania analityków. Szczególnie działy tradingu okazały się zyskać na szalonej zmienności na rynkach finansowych. Przyzwoicie wypadła także bankowość inwestycyjna. Pomimo ogromnych rezerw na kredyty, rachunki zysków i strat JPM oraz Citi pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem. Sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej w przypadku Wells Fargo, który wyraźnie zmaga się z trwającym kryzysem - oprócz problemów z bilansem (potężne rezerwy), niepokojąco wygląda również rachunek wyników. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż Wells Fargo skupia się na nieco innych obszarach bankowości (chociażby na bankowości detalicznej), stąd sytuacja finansowa spółki będzie prezentowała się zupełnie inaczej. 

Notowania Wells Fargo (WFC.US) otworzyły się dzisiaj od luki bessy. Z uwagi na coraz wyraźniejsze kłopoty w bilansie oraz rachunku zysków i strat, bank zdecydował się na obniżenie dywidendy do zaledwie 10 centów na jedną akcję. Może być to kluczowe z perspektywy niektórych inwestorów długoterminowych szukających spółek dywidendowych (rzecz jasna w negatywnym świetle). Obecnie walory WFC.US tracą ponad 6%. Okolice $22.45 powinny posłużyć jako krótkoterminowy poziom wsparcia. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót