Totalna eskalacja wojny handlowej, flash crash na lirze tureckiej

07:13 26 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • Donald Trump odpowiada na chińskie działania zwrotne, co ma wpływ na dalszą eskalację wojny handlowej
  • PBOC wstrzymuje się od dewaluacji juana, waluty EM w odwrocie wraz z rynkiem akcyjnym
  • Flash crash na lirze tureckiej wobec likwidacji długich pozycji przez inwestorów

Brak rozwiązania na horyzoncie

Koniec tygodnia był ogromną niespodzianką dla inwestorów na rynkach finansowych. Po pierwsze Chiny zaskoczyły swoją decyzją, ogłaszając nową rundę taryf zwrotnych na amerykańskie produkty, które były odpowiedzią na wcześniejsze cła ogłoszone przez Trumpa wcześniej w tym miesiącu. Taryfy mają obowiązywać amerykańskie produkty o wartości 75 mld USD. Chociaż skala taryf ze strony Chin jest zdecydowanie mniejsza niż ze strony Stanów Zjednoczonych, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że są one dosyć bolesne dla Stanów Zjednoczonych. W rezultacie Chiny nakładają cła na ropę naftową, wznawiają taryfy na poziomie 25% na samochody (taryfa ta została zawieszona w kwietniu). Trump oczywiście nie pozostaje dłużny i sygnalizuje podniesienie stawek taryf na produkty o wartości 250 mld USD. Wzrost taryfy z 25 do 30% planowany jest na 1 października. Jednocześnie sugeruje, że pozostałe 300 mld USD powinny być obłożone stawką 15% zamiast 10% (taryfa 10% wchodzi w grę od 1 września). Trump nie poprzestaje jednak na samych taryfach. Uważa on, że amerykańskie firmy powinny rozważyć zawieszenie robienia biznesów z Chinami. Co więcej, rozważa on ogłoszenie stanu kryzysowego w Stanach Zjednoczonych, co da mu dodatkowe środki do działania. Zaskakująco, Chiny pozostają spokojne wskazując na to, że są gotowe do zmniejszenia taryf i dalszych negocjacji. Co więcej, chiński bank centralny wstrzymuje się od decyzji o dewaluacji juana i wyznacza taką samą stawkę referencyjną dla pary USDCNY. Z drugiej strony para USDCNH jest na najwyższym poziomie w historii (para notowana od 2010 roku), co wskazuje na totalną niechęć inwestorów zagranicznych do chińskiej waluty.

Odpowiedź rynku

Rynek odpowiedział na wznowienie obaw handlowych w dosyć oczywisty sposób. Co więcej, dzisiaj widoczny jest odwrót od ryzykowniejszych aktywów. Przypomnijmy, że Nasdaq stracił w piątek 3,0%, natomiast S&P 500 oraz DJIA straciły 2,6% oraz odpowiednio 2,4%. Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej obserwujemy wyraźne odwroty wśród lokalnych indeksów (Hang Seng zniżkuje o prawie 3,0%). Reaguje również rynek walutowy – jen jest najmocniejszą walutą w G10, a rentowności 10 letnich obligacji w USA notowane są poniżej 1,45%. Waluty EM pozostają wciąż pod presją wyprzedaży.

 

 

Poniedziałkowa sesja przynosi dalszy ból dla inwestorów na rynku giełdowym. US100 znajduje się blisko ważniej linii trendu wzrostowego. Źródło: xStation5

Flash Crash na lirze

Mówiąc o walutach EM trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na turecką lirę, która zaliczyła tzw. „flash crash” podczas sesji azjatyckiej. Para nagle wzrosła w okolice 6,40, ale kilka minut później powróciła na wcześniej notowane poziomy, blisko 5.80. Ogromny wzrost na poziomie 12% mógł być związany z likwidacją długich pozycji przez inwestorów wobec eskalacji toczącej się wojny handlowej.

 

Flash Crash na USDTRY doprowadził do chwilowego wzrostu do najwyższych poziomów od maja. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót