Trump miesza na rynkach, rynek szykuje się na EBC

18:52 11 września 2019

Dzisiaj zdecydowanie największa zmienność panowała na rynku ropy naftowej. Generalnie na tym rynku widać było w ostatnim czasie pewien powiew optymizmu. Był on związany z możliwymi większymi cięciami produkcji ze strony OPEC. Jednak dzisiejsze komentarze oraz raport z kartelu raczej nie wskazują, że producenci zdecydowali się na jeszcze większe cięcia. Dodatkowo dzisiejszy raport DOE, pomimo pokazania dużego spadku zapasów ropy, pokazuje jednak wyraźny wzrost zapasów produktów ropopochodnych. Na koniec jednak najważniejsze są informacje płynące z USA, gdzie Trump rozważa załagodzenie sankcji na Iran przed ewentualnymi rozmowami z prezydentem Rouhani później w tym miesiącu. Ropa traciła dzisiaj nawet 2,7%.

Ogólna sytuacja na rynku akcyjnym jest bardzo dobra. Indeks S&P 500 oscyluje blisko poziomu 3000 punktów. Ta sytuacja w dużej mierze jest związana z oczekiwaniami dotyczącymi jutrzejszej decyzji EBC. Oczekiwania wskazują nie tylko na dalsze cięcie stóp procentowych, ale również na wznowienie programu QE.

Część tych wzrostów można również przypisywać samemu Trumpowi, który wskazuje, że Fed powinien ściąć stopy procentowe do zera lub niżej. Jednocześnie wskazuje, że Fed jest jedyną przeszkodą do finansowania deficytu rządowego poprzez dodruk pieniędzy z banku centralnego.

Tymczasem na rynku walutowym widać przede wszystkim bardzo osłabione euro, co jest wiązane z oczekiwaniami dotyczącymi jutrzejszego dnia. Wraz z dolarem odbijają również kruszce. Polski złoty znajduje się dzisiaj w odwrocie. Sesja azjatycka przyniesie kilka mniej znaczących odczytów makroekonomicznych z Japonii.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót