Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (17.09.2021)

17:40 17 września 2021

Choć ten tydzień był interesujący, gdyż inwestorzy mogli poznać inflację i sprzedaż detaliczną z USA, to nadchodzący tydzień zapowiada się jeszcze ciekawiej! Decyzje ws. polityki monetarnej przedstawi Rezerwa Federalna, Bank Japonii oraz Bank Anglii. Ponadto rynki zapewne zostaną wprawione w ruch dzięki wstępnym indeksom PMI za wrzesień. W przyszłym tygodniu zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na GOLD, GBPJPY oraz DE30. 

GOLD

Ostatnie dane z USA były raczej mieszane. Podczas gdy raport z rynku pracy wypadł istotnie gorzej od oczekiwań, inflacja pozostała na wysokim poziomie. Z drugiej strony, sprzedaż detaliczna była silna i znacznie lepsza od oczekiwań. FOMC przedstawi swoją decyzję w środę o godzinie 20:00. Warto odnotować, że po wrześniowym posiedzeniu zostaną przedstawione nowe prognozy makroekonomiczne, co może rzucić światło dzienne na to, czy doczekamy się w tym roku taperingu QE, czy też nie. Ceny złota spadały w obliczu ostatnich danych ekonomicznych z USA i kurs metalu szlachetnego zapewne doświadczy większej zmienności po decyzji Fed. 

GBPJPY

Choć kluczowym wydarzeniem tygodnia jest decyzja banku centralnego USA, to inne banki centralne również przedstawią swoje decyzje. Bank Japonii zaprezentuje swoje stanowisko w środę (04:00 czasu polskiego), natomiast Bank Anglii zrobi to w czwartek o godzinie 13:00. Niedawne zamieszanie w japońskiej polityce prawdopodobnie skłoni BoJ do utrzymania obecnego kursu, jednak BoE może zostać zmuszony do wyjaśnienia ostatniego wzrostu inflacji. W tym tygodniu GBPJPY mniej więcej podążał zgodnie z rynkami akcji, jednak w przyszłym tygodniu para walutowa może być bardziej zmienna z uwagi na czynniki specyficzne dla obu krajów. 

DE30

Decyzje głównych banków centralnych zapewne wpłyną nie tylko na rynek złota i rynek walutowy, ale również na indeksy akcyjne. Co więcej, rynki akcji mogą podlegać większym wahaniom w czwartek z uwagi na wstępne odczyty indeksów PMI za wrzesień z Europy i USA. Raport z Niemiec będzie opublikowany o godzinie 9:30, a dane z USA poznamy o godzinie 15:45. W obu przypadkach oczekuje się nieco słabszych wyników niż miesiąc wcześniej. DE30 radził sobie w tym tygodniu trochę słabiej, a dane PMI mogą być szansą na przystąpienie do odrabiania strat. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót