US OPEN: Wall Street zmieszane przed przemówieniem Powella

16:32 7 marca 2023
  • Amerykańskie indeksy rozpoczęły dzisiejszą sesję kasową lekko niżej
  • Powell wygłosi półroczne zeznania w Kongresie USA o 16:00

  • Akcje Cara Therapeutics (CARA.US) spadają po słabych wynikach kwartalnych

Trzy główne indeksy na Wall Street notowane są we wtorek nieco niżej, ponieważ inwestorzy powstrzymują się od otwierania nowych pozycji przed zeznaniami Fed Powella w Kongresie w dalszej części dnia. Ostatnie solidne dane makroekonomiczne zwiększyły oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, a inwestorzy szukają teraz dalszego wglądu w kierunek ścieżki stóp Rezerwy Federalnej. 

Akcje indeksu S&P 500 skategoryzowane według sektorów i branż. Wielkość oznacza kapitalizację rynkową. Źródło: xStation5

Pomimo ostatnich pozytywnych nastrojów US30 z trudem wybija się ponad główny opór na poziomie 33720 pkt, który zbiega się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego fali spadkowej rozpoczętej w styczniu 2022 roku. Dopóki indeks znajduje się poniżej wspomnianego poziomu, może zostać zainicjowany kolejny ruch spadkowy w kierunku wsparcia na 32620 pkt. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje Cara Therapeutics (CARA.US) spadły o 29,0% po tym, jak spółka biotechnologiczna opublikowała słabe wyniki finansowe za IV kwartał. Przychody okazały się niższe od szacunków rynkowych, a strata kwartalna okazała się wyższa od oczekiwanej, co wzbudziło obawy o popyt na lek na choroby nerek.

Akcje Cara Therapeutics (CARA.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję z potężną niedźwiedzią luką cenową poniżej głównego wsparcia przy 8,90 USD oraz dolnego ograniczenia formacji trójkąta. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ostatnie minima przy 7,35 USD mogą być zagrożone. Źródło: xStation5

Akcje Rivian (RIVN.US) spadły o prawie 7% po tym, jak producent EV ogłosił plany sprzedaży obligacji o wartości 1,3 mld USD w celu sfinansowania uruchomienia pojazdów R2.

Akcje Meta (META.US) skoczyły o ponad 2%, ponieważ gigant mediów społecznościowych ogłosił kolejną rundę zwolnień, które będą miały miejsce w tym tygodniu. Firma zredukowała swoją siłę roboczą o 13% w listopadzie, próbując przywrócić rentowność.

Akcje Dick's Sporting Goods (DKS.US) wzrosły o prawie 6% na rynku po tym, jak detalista poinformował o lepszych niż oczekiwano przychodach w IV kwartale. Sprzedaż w sklepach wzrosła o 5,3%, znacznie powyżej szacunków rynkowych na poziomie 2,1%, według StreetAccount.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót