USDCAD sięga 4 tygodniowych szczytów w obliczu podażowej presji na ropie

17:31 6 grudnia 2022

Para USDCAD wzrosła do najwyższego poziomu od początku listopada, ponieważ niższe ceny ropy i odbijający dolar amerykański nadal wywierają presję na kanadyjskiej walucie, silnie skorelowanej z cenami ropy. Jutro inwestorzy skupią się na decyzji Banku Kanady w sprawie stóp procentowych. Rynki pieniężne oczekują, że BoC podniesie kluczową stopę procentową o 25 punktów bazowych, ale druga z rzędu podwyżka o 50 punktów bazowych nie jest wykluczona, ponieważ bankierzy ostrożniej podejść do wciąż rosnącej inflacji.

Para USDCAD skoczyła do 4-tygodniowego maksimum na poziomie 1,3665, które wyznacza górne ograniczenie struktury 1:1 oraz 61,8 zniesienie Fibonacciego fali spadkowej zapoczątkowanej w październiku 2022 roku. Jeżeli obecny sentyment się utrzyma, ruch wzrostowy może przyspieszyć w kierunku poziomu 1.3800. USDCAD, interwał H4. Źródło: xStation5

OIL.WTI kontynuuje ruch w dół i podczas dzisiejszej sesji sprzedający zdołali zepchnąć cenę poniżej głównego wsparcia przy 76.20 USD, które wyznaczone jest przez poprzednie reakcje cenowe oraz 78.6 zniesienie fali wzrostowej zapoczątkowanej w grudniu 2021 roku. Jeśli niedźwiedziom uda się utrzymać obecne momentum, ruch spadkowy może pogłębić się w kierunku listopadowych minimów z 2022 roku w okolicach 73,60 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót