Volvo wybiera BlackBerry jako dostawcę oprogramowania

19:16 7 kwietnia 2021

Firma BlackBerry Limited (BB.US) ogłosiła, że ​​Volvo Group, jeden z czołowych światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów i sprzętu budowlanego, będzie używać systemu operacyjnego BlackBerry QNX, jako podstawowego oprogramowania w ponad 300 000 pojazdach ów produkowanych przez Volvo każdego roku. Szwedzki producent samochodów chciał znaleźć jednego dostawcę systemu operacyjnego i systemów wizyjnych do zapewnienia certyfikacji bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Deweloperzy będą mieli okazję zaprojektować najlepszy możliwy system dla Volvo, biorąc pod uwagę wymagania na najbliższe 15 lat, w tym przyszłe wsparcie dla autonomicznej jazdy i elektryfikacji.

Akcje BlackBerry (BB.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję wyżej, jednak kupującym nie udało się przebić powyżej górnej granicy kanału wzrostowego i cena cofnęła się w kierunku dolnej granicy. Najbliższe wsparcie znajduje się na średniej 50 SMA (zielona linia). W przypadku przebicia wsparcia, ruch w dół może przyspieszyć w kierunku strefy przy 8,37 dolara. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się odzyskać kontrolę, można uruchomić impuls wzrostowy w kierunku oporu na poziomie 10,08 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót