VOLX najwyżej od 2 miesięcy wobec wyprzedaży na rynku akcji

16:45 19 lipca 2021

Wzrost rynkowej zmienności w ostatnich dniach dotyka w szczególności inwestorów z rynku akcji. Podczas gdy niektóre indeksy akcyjne tracą dziś nawet ponad 3%, indeks zmienności (VOLX) sięga poziomów nienotowanych od drugiej połowy maja. Warto tym samym zastanowić się nad dwiema kwestiami - z czego wynikają spadki na rynkach akcji oraz jakie są ważne poziomy na indeksie VOLX, który przez inwestorów może być stosowany jak swego rodzaju “ubezpieczenie” od strat poniesionych przez wzrost rynkowej zmienności (zyski na długiej pozycji VOLX mogą rekompensować straty poniesione na ryzykownych aktywach). 

Na sentyment wśród inwestorów wpłynęło w ostatnich dniach kilka czynników. Po pierwsze, bardzo dużo mówi się o wariancie delta Covid-19, który rozprzestrzenia się już po całym świecie. Choć w krajach rozwiniętych o wysokim poziomie zaszczepienia wariant nie prowadzi do dużej liczby hospitalizacji i zgonów, to w państwach rozwijających się nowa odmiana wirusa stanowi ogromne zagrożenie dla obywateli, służby zdrowia i tamtejszych gospodarek. Tym samym delta rodzi obawy o normalizację polityki banków centralnych, które mogą chcieć utrzymać ultra ekspansywną politykę monetarną przez jeszcze dłuższy czas - paradoksalnie kolejna fala zachorowań może być zatem pozytywna dla rynków z uwagi na kontynuację tzw. dodruku. 

Z drugiej strony, wśród inwestorów narastają obawy związane z inflacją - odczyty wyższe od oczekiwań pokazał nie tylko raport CPI z USA, ale również oczekiwania inflacyjne wśród Amerykanów (dane Uniwersytetu Michigan z piątku). W efekcie, coraz częściej słyszy się - nawet jeśli przedwcześnie - o potencjalnym scenariuszu stagflacyjnym. Wobec niedawnych ruchów na rynku obligacji i rynku akcji można zakładać, że część inwestorów pozycjonuje swoje portfele właśnie pod scenariusz spowolnienia wzrostu gospodarczego w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich spadają już od dłuższego czasu, a tzw. reflation trade wyraźnie zanika. 

VOLX systematycznie spadał po pandemicznym krachu w lutym i marcu 2020 - lokalne skoki wynikały z bardzo krótkotrwałych zawirowań na rynkach. Dzisiejszy wzrost wywindował indeks zmienności powyżej poziomu 22,50, który w przeszłości kilkukrotnie działał jako wsparcie, które jednak ostatecznie zostało przełamane. Niedawne minima znajdują się w okolicy 16,90. Analizując indeks zmienności część uczestników rynku zapewne zwraca uwagę na lokalny szczyt z połowy maja (pomarańczowy okrąg) jako potencjalny punkt odniesienia na przyszłość. Źródło: xStation5

US500 znajduje się ponad 3% poniżej historycznych szczytów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót