Wykres dnia - AUDJPY (28.09.2022)

09:05 28 września 2022

Poza krótkimi chwilami pewnej euforii i ożywienia, na rynkach globalnych nadal dominują nastroje risk-off. USD zwyżkuje, podczas gdy aktywa ryzykowne, takie jak akcje czy kryptowaluty, wycofują się. Wystąpił jednak pewien rozjazd między globalnymi akcjami a AUDJPY, parą walutową tradycyjnie postrzeganą jako barometr ryzyka. Ta rozbieżność była napędzana przez słabość JPY, który stracił część swojego blasku bezpiecznej przystani wskutek zmagań z polityką monetarną, a dokładniej z brakiem działań ze strony Banku Japonii. Niemniej jednak, korelacja pomiędzy AUDJPY a akcjami odnowiła się podczas trwającej wyprzedaży.

Spoglądając na wykres AUDJPY na interwale D1, widzimy, że para osunęła się ponad 6% od maksimum z połowy września. Para obecnie testuje strefę wsparcia 92,40, wyznaczoną przez reakcje cenowe z ostatniego półrocza. W przypadku, gdy dojdzie do przełamania poniżej, prawdopodobnie nastąpi test 200-sesyjnej średniej kroczącej (fioletowa linia, obszar 91,75). Kluczowe wsparcie do obserwacji można jednak znaleźć nieco niżej, przy 91,10 i jest ono wyznaczone przez dolne ograniczenie struktury 1:1. Przebicie poniżej niego, przynajmniej w teorii, sugerowałoby odwrócenie trendu na spadkowy.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót