Wykres dnia - AUDNZD (17.08.2021)

10:39 17 sierpnia 2021

NZD zanurkował w trakcie dzisiejszej sesji azjatyckiej po tym, jak w Nowej Zelandii wykryto pierwszy od lutego przypadek Covid-19. Choć pozytywny wynik testu ma tam zaledwie jedna osoba, warto zrozumieć kontekst dzisiejszych ruchów na rynkach. W momencie wybuchu pandemii władze Nowej Zelandii szybko wprowadziły lockdown, aby zwalczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Dzisiejsze gwałtowne osłabienie NZD wynikało z obaw, że tym razem również może dojść do podobnych decyzji… i faktycznie tak się stało. Premier Nowej Zelandii Ardern ogłosiła, że w kraju zostanie wprowadzony 3-dniowy lockdown, natomiast miasta Auckland i Coromandel zmierzą się z 7-dniowym lockdownem, który rozpoczyna się dziś wieczorem. 

Sytuacja robi się nawet ciekawsza, gdy przypomnimy sobie, że jutro w nocy (04:00) Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) miał ogłosił swoją decyzję ws. polityki monetarnej. Oczekiwania wskazywały, że RBNZ podniesie stopy procentowe - pojawia się zatem pytanie, jak nowy lockdown wpłynie na decyzję. Rynki instrumentów pochodnych wyceniają jutrzejszą podwyżkę o 25 punktów bazowych na 76%. Wczoraj prawdopodobieństwo wynosiło 114%, co oznacza, że część spodziewała się podwyżki nawet o 50 punktów bazowych. 

Dolar nowozelandzki traci względem wszystkich głównych walut. Patrząc na wykres AUDNZD, widać, że para odbiła się od okolic 1,0415, wyznaczonych przez minima z przełomu listopada i grudnia 2020. Kurs zbliża się do pierwszego krótkoterminowego oporu, wyznaczonego przez zniesienie 23,6% ruchu z okresu sierpień-grudzień 2020 (1,0560). Kolejne poziomu oporu leżą w pobliżu zniesień 38,2% oraz 50%. 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót