Wykres dnia - EURGBP (16.12.2021)

11:17 16 grudnia 2021

Bank Anglii i Europejski Bank Centralny ogłoszą decyzje w sprawie polityki monetarnej dziś o 13:00 i 13:45. Decyzje w sprawie stóp z Wielkiej Brytanii będą uważnie obserwowane po wczorajszej publikacji danych o inflacji CPI, która pokazała znaczne przyspieszenie w listopadzie. Instrumenty pochodne na stopę procentową wyceniają obecnie 25-30% szans na podwyżkę stóp w dniu dzisiejszym. O ile wzrost inflacji nie gwarantuje podwyżki stóp, to pewne wskazówki BoE odnośnie możliwego terminu tkaiego ruchu byłyby bardzo mile widziane. Jeśli chodzi o EBC, nie oczekuje się żadnych zmian. Można odnieść wrażenie, że europejscy bankierzy centralni będą starali się obniżyć oczekiwania rynku co do podwyżek stóp w przyszłym roku. Obecne wytyczne banków zakładają zakończenie awaryjnych programów pandemicznych w marcu 2022 roku i niektórzy zaczęli wierzyć, że podwyżki stóp mogą nastąpić kilka miesięcy później.

Patrząc technicznie na wykres EURGBP, na interwale H4 widać potencjalną formację głowy z ramionami. Notowania próbowały wczoraj wybić się poniżej linii szyi w rejonach 0,8503, jednak ostatecznie doszło do jej obrony. Aktualnie poziom ten jest testowany ponownie, a w przypadku zejścia poniżej niewykluczone jest pogłębienie spadków. 

EURGBP interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót