Wykres dnia - US30 (17.09.2021)

10:20 17 września 2021

Rynki europejskie znajdują się w trendzie bocznym w tym tygodniu, co może być związane z tym, że inwestorzy szukają bodźca do kolejnego dużego ruchu. Jednak w przypadku jednego z indeksów w USA sytuacja jest inna. Dow Jones (US30) systematycznie spadał od początku września i w tym tygodniu nie było inaczej. Indeks przebił wczoraj poniżej 34 550 pkt i osiągnął najniższy poziom od 21 lipca 2021 r. Podczas gdy indeks odbił się z tych ostatnich minimów, na rynku utrzymuje się niedźwiedzie nastawienie.

US30 obecnie testuje strefę oporu oznaczoną zniesieniem 23,6% trwającej korekty. Warto zwrócić uwagę, że nieco powyżej znajduje się linia trendu spadkowego. Po nieudanej próbie przebicia się dziś rano powyżej linii trendu, indeks może cofnąć się w kierunku ostatnich minimów i kontynuować ruch w dół. Najbliższym wsparciem do obserwacji jest wspomniany obszar 34 550 pkt. Z drugiej strony, jeśli indeksowi uda się przebić powyżej linii trendu spadkowego, byki mogą celować w obszar 34 840 pkt, gdzie znajduje się zniesienie 38,2% i górna granica struktury Overbalance. Indeks może stać się bardziej niestabilny pod koniec dzisiejszej sesji kasowej w USA, ponieważ duża liczba akcji i indeksowych instrumentów pochodnych ma wygasnąć.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót