Wykres dnia - US500 (14.01.2021)

11:48 14 stycznia 2022

Amerykańskie indeksy zaliczyły wczoraj solidny spadek, ponieważ rynek zaczął przyjmować do wiadomości, że zbliża się potencjalnie szybkie zacieśnienie polityki. Komentarze członków Fed są coraz bardziej jastrzębie, co wywiera silną presję na akcje, zwłaszcza sektora technologicznego. Na Wall Street rozpoczął się jednak sezon publikacji wyników, który może przynieść nieco wytchnienia dla akcji. Duże banki ze Stanów Zjednoczonych i inne instytucje finansowe są zazwyczaj jednymi z pierwszych, które podają wyniki i tym razem jest podobnie. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Citigroup (C.US) i BlackRock (BLK.US) podadzą wyniki dziś przed otwarciem Wall Street i te raporty mogą ustawić nastroje na resztę dnia. Publikacja raportu o sprzedaży detalicznej w USA o 14:30 może również wpłynąć na nastroje na Wall Street.

Spoglądając na wykres kontraktów terminowych na S&P 500 (US500) widzimy, że indeks nie zdołał przebić się powyżej strefy oporu 4 740 pkt. i wyrysował tym obszarze podwójny szczyt (zaznaczony okręgiem). Następnie cofnięcie zatrzymało się w rejonach 4 640 pkt. i w chwili obecnej można zaobserwować próbę odreagowania. W zależności od tego jak potoczy się dzień, istnieją dwa poziomy do obserwacji - wspomniany opór na 4 740 pkt oraz wsparcie na 4 580 pkt (dolne ograniczenie struktury 1:1). 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót