Wykres dnia - USDCAD (25.01.2023)

10:53 25 stycznia 2023

Decyzja Banku Kanady o 16:00  jest kluczowym wydarzeniem makro dzisiejszego dnia. Większość ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga i Reutersa oczekuje, że bank podniesie stopy o 25 punktów bazowych. Rynki również wyceniają taki ruch jako najbardziej prawdopodobny. Oznaczałoby to spowolnienie tempa zacieśniania po dwóch podwyżkach o 50 pb w październiku i grudniu ubiegłego roku. Gdyby jednak Bank Kanady zaskoczył dzisiejszą decyzją, bardziej prawdopodobne wydaje się, że będzie to niespodzianka gołębia (brak podwyżki) niż jastrzębia (podwyżka o 50 pb). Gubernator Banku Kanady, Macklem godzinę po decyzji, o 17:00 odbędzie konferencję prasową.

Patrząc na wykres USDCAD na interwale D1 widzimy, że para znajduje się w formacji trójkąta zniżkującego. Niedawny impuls wzrostowy został zatrzymany w strefie oporu 1.3500, oznaczonej 50-sesyjną średnią kroczącą (zielona linia), po czym wznowiony został ruch spadkowy. W rejonie 1,3350 uformowało się dno i jeśli Bank Kanady dostarczy dziś jastrzębią niespodziankę, para może przełamać się poniżej i skierować się w kierunku testu dolnego ograniczenia formacji trójkąta w rejonie 1,3250. Podręcznikowy zasięg wybicia z tej formacji to około 730 pipsów.

USDCAD, interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót