Wykres dnia - USDJPY (26.05.2023)

09:48 26 maja 2023

Dolar amerykański był najlepiej radzącą sobie walutą G10 w tym tygodniu, ponieważ przeciągające się negocjacje w sprawie długu doprowadziły do wzrostu rentowności i wspierały USD. Negocjatorzy nie osiągnęli wczoraj porozumienia, ale rozmowy trwają i postępują. Jednak takie komentarze są stale udzielane publicznie i jeszcze nie przekładają się na konkretne porozumienie. Niemniej jednak, wydaje się, że jest prawdopodobne osiągnięcie porozumienia, które zapobiegnie niewypłacalności, a biorąc pod uwagę ostatnie silne dane z USA, Rezerwa Federalna może przeprowadzić kolejne podwyższenie stóp procentowych. Obecnie na rynkach pieniężnych wyceniane jest zacieśnienie o 21 punktów bazowych do spotkania w lipcu (26 lipca 2023 r.). Silny odczyt bazowego indeksu PCE za kwiecień, zaplanowany na godzinę 14:30 dzisiaj, może spowodować dalszy wzrost tych szans i prawdopodobnie wspierać dolara amerykańskiego.

Przyglądając się wykresowi USDJPY na interwale dziennym (D1), można zauważyć, że para walutowa notowana jest w trendzie wzrostowym od początku stycznia 2023 r. Byki zdołały przekroczyć strefę oporu na poziomie 139,25 na początku tego tygodnia, po dwóch nieudanych próbach wcześniej w tym roku (na początku marca i na początku maja). Następną strefą oporu, na którą warto zwrócić uwagę, jest obszar w okolicach 142,00, który niemal pokrywa się z górną granicą trendu wzrostowego.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót