Wyprzedaż akcji Advance Auto Parts. Inflacja uderza w marżowość firmy 📉

15:46 24 sierpnia 2022

Spółka Advance Auto Parts to główny dostawca samochodowych części zamiennych i komponentów na rynku wtórnym USA. Spółka przedstawiła wyniki finansowe za II kwartał roku poniżej oczekiwań analityków. Walory spadają o ponad 10%:

 

EPS 3,74 USD vs 3,76 USD prognozowanego wg. FactSet(wzrost o 10,3% r/r)

Przychody: 2,67 mld USD vs 2,745 mld USD prognozy wg. FactSet(wzrost 0,6% r/r)

 
  • Firma obniżyła prognozę rocznych przychodów o blisko 300 mln USD, poprzednio zakładała 11,2 - 11,5 mld USD, obecnie 11-11,2 mld USD, analitycy spodziewali się 11,3 mld US. Na początku roku spółka informowała, że jest pewna osiągnięcia długoterminowych celów;
  • Wall Street prognozuje obniżenie marżowości firmy ponieważ wysoka inflacja i rosnące ceny paliw uderzają w popyt konsumentów, co ma odzwierciedlenie również w obszarze intensywności użytkowania i zakupach pojazdów. W podobny sposób sytuację komentował też CEO firmy, Tom Greco;
  • W czasie pandemii dostępność nowych oraz używanych samochodów była ograniczona, przez co użytkownicy aut częściej dokonywali ich napraw. Obecnie presja inflacyjna oraz szerszy rynek sprawia, że użytkownicy samochodów odkładają naprawy pojazdów w czasie. Dodatkowo klientami spółki są często mniej zamożni klienci samodzielnie dokonujący napraw, których inflacja dotknęła najmocniej zmuszając do wyższych wydatków na art.spożywcze i paliwo;
  • Analitycy Wedbush obniżyli cenę docelową firmy z 215 do 200 USD choć pozostają byczo nastawienie do akcji w długim terminie, analityk Seth Basham wskazał na ryzyko niższej marży operacyjnej w 2023 r. na poziomie 10,5 - 12,5 %. Podobnie co do wzrostu przyszłych marż nie są przekonani analitycy z RBC;
  • Amerykanie jeżdżą coraz starszymi samochodami, co może napędzać całkowitą sprzedaż części i usług Advance Auto Parts. Średni wiek pojazdów na drogach USA wynosi 12,2 lat w 2022 roku co daje prawie 20% wzrost wobec danych z 2008 roku gdy wynosił on 10,3 roku. Presja ekonomiczna oraz inflacja może sprawić, że wiek użytkowanych przez Amerykanów samochodów może wciąż rosnąć.

    Kurs spółki Advance Auto Parts, interwał D1. Walory firmy przebić się powyżej 200 sesyjnej średniej kroczącej, która pokrywa się z 23.6 zniesieniem wg.Fibonacciego. Obecnie niedźwiedzie testują poziomy 177 USD, gdzie przebiega 38.2 zniesienie. Widać, że popyt ma wyraźnie większy problem z odrabianiem strat wobec okresu z pandemii. Potencjalny głęboki ruch w dół może zatrzymać się przy 130 USD, gdzie znajduje się 61.8 i 71.6 zniesienia Fibonacciego. Wskaźnik ceny do wartości księgowej (P/B Ratio) przy 4.36 pkt jest niemal dwukrotnie wyższy od indeksowej średniej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót