Zwrot na rynku AUD, solidne dane o handlu zagranicznym

08:23 7 listopada 2019

Podsumowanie:

  • Australijski handel zagraniczny za wrzesień pokazał wyższą od oczekiwań nadwyżkę
  • Po godzinie 8:00 na rynku nastąpił zwrot w sentymencie do ryzyka po informacjach ze strony Chiny
  • AUD odbija na fali wzrostu apetytu na ryzyko

Dane o australijskim handlu zagranicznym za wrzesień zaskoczyły mocno na plus. Nadwyżka wyniosła 7,2 mld AUD, podczas gdy konsensus zakładał wartość rzędu 5,1 mld AUD. Co więcej, dane za sierpień zostały zauważalnie zrewidowane w górę do 6,6 mld AUD z 5,9 mld AUD. Ponadto, wyższa od oczekiwanej nadwyżka w handlu miała miejsce wraz z wyraźnym odbiciem zarówno eksportu jak i importu, które obydwie to kategorie wzrosły po 3% m/m. Sugeruje to, że zarówno popyt zagraniczny jak i krajowy radziły sobie bardzo dobrze. Warto również odnotować, że nie jest to jednorazowy przypadek, kiedy nadwyżka handlowa zaskakuje na plus, a raczej mamy do czynienia ze stałym trendem na tym polu. Po wrześniu nadwyżka handlowa wzrosła już do 3,4% PKB, sugerując również kontynuację poprawy salda CA. Przypomnijmy, że po drugim kwartale bilans rachunku bieżącego Australii wyniósł -0,6% PKB, co jest najlepszą wartością o 1974 roku, kiedy to odnotowano nadwyżkę. W długim terminie oznacza to mniejszą zależność od finansowania zagranicznego, co bez wątpienia jest pozytywną informacją dla tamtejszej gospodarki i powinno wspierać AUD w długim okresie. 

Tymczasem na froncie handlowym od rana nastąpił mocny zwrot. Jeszcze przed godziną 8:00 panowała lekka awersja do ryzyka, która jednak została zażegnana po informacji, iż Chiny i USA będą stopniowo wycofywać się z ceł. Wygląda więc na to, że na pierwszą fazę porozumienia przyjdzie nam poczekać nieco dłużej (grudzień), ale być może będzie na co czekać.

Austalijska nadwyżka handlowa coraz większa. Źródło: Macrobond, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót