Akcje i ETF-y - definicje

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Akcje i ETF-y to popularne instrumenty rynku giełdowego. W tym artykule przybliżamy definicje najważniejszych pojęć z nimi związanych.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
 • Giełda papierów wartościowych - rynek na którym kupowane i sprzedawane są papiery wartościowe. Spółki mogą być notowane na giełdzie po przeprowadzeniu procesu zwanego pierwszą ofertą publiczną (IPO). Następnie inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje spółki, ponieważ giełda pełni rolę pośrednika - scentralizowanego miejsca, w którym kupujący i sprzedający zawierają transakcje.  
 • Kapitalizacja spółki - jest to miara całkowitej wartości rynkowej danej spółki. Kapitalizacja rynkowa (często określana jako "market cap") jest obliczana poprzez pomnożenie całkowitej liczby akcji spółki pozostających w obrocie przez aktualną cenę rynkową jednej akcji. 
 • EPS (Earnings Per Share) - zysk netto spółki podzielony przez liczbę akcji pozostających w obrocie. Wskaźnik ten pokazuje jak wiele zysku wygenerowanego przez spółkę przypada na każdą akcję. 
 • P/E (Price to Earnings) - cena akcji spółki podzielona przez zysk na akcję. Jest to jedna z najczęściej używanych miar wyceny akcji ponieważ pokazuje ile rynek jest skłonny zapłacić za akcje w oparciu o przeszłe (trailing P/E) lub przyszłe zyski (forward P/E).
 • Dywidenda - część wypracowanych lub zatrzymanych zysków, które spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. W momencie kiedy firma generuje zysk i/lub gromadzi zyski zatrzymane, wpływy te mogą być albo reinwestowane w działalność spółki, albo wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy. Najbardziej powszechnym rodzajem dywidendy jest dywidenda gotówkowa, co oznacza, że spółka wypłaca ją w gotówce bezpośrednio na rachunek maklerski akcjonariusza.
 • ROE (Return on Equity) - zysk netto spółki podzielony przez kapitał własny akcjonariuszy. Jest to miara rentowności firmy w stosunku do jej kapitałów własnych. Generalnie inwestorzy preferują firmy o wyższym ROE w ramach tych samych sektorów. Wskaźnik ten może jednak różnić się znacząco w poszczególnych sektorach. 
 • BETA - miara zmienności akcji w stosunku do całego rynku. Z definicji, rynek (np. indeks S&P 500) ma betę równą 1,0. Jeżeli beta spółki jest niższa niż 1,0, to jej akcje podlegają mniejszym wahaniom niż rynek (akcje defensywne - mniejsze ryzyko, ale i niższe stopy zwrotu). Jeżeli beta spółki jest powyżej 1,0, jej akcje zmieniają się bardziej niż rynek (akcje ofensywne - większe ryzyko, ale również wyższy potencjał zwrotu). 
 • P/B (Price to Book value) - kapitalizacja rynkowa spółki na akcję podzielona przez jej wartość księgową na akcję. Niski wskaźnik P/B może wskazywać, że akcje spółki są niedowartościowane lub ona sama posiada problemy fundamentalne. Im wyższy wskaźnik P/B, tym wyższa premia jaką uczestnicy rynku są skłonni zapłacić za spółkę ponad jej twarde aktywa. 
 • Skaner akcji - narzędzie przeznaczone dla inwestorów, które pomaga im znaleźć akcje spełniające określone kryteria i metryki. Skanery akcji pozwalają zatem użytkownikom na przesiewanie potencjalnych okazji. Zazwyczaj takie narzędzia są dostępne na platformach transakcyjnych domów maklerskich, w tym na platformie xStation5 firmy XTB.  
 • TER (Total Expanse Ratio) - miara całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem i prowadzeniem funduszu inwestycyjnego, takiego jak fundusz powierniczy lub ETF. Koszty te obejmują głównie opłaty za zarządzanie oraz inne, dodatkowe koszty (opłaty transakcyjne, opłaty prawne czy koszty operacyjne). Z punktu widzenia inwestora - im niższy TER, tym lepiej. 
 • Rating ETF - ocena funduszy ETF dokonywana przez firmy badawcze (np. rating Morning Star, który można znaleźć w Skanerze ETF firmy XTB). Ratingi te opierają się na historycznych wynikach funduszu, porównując je do wyników innych, porównywalnych funduszy. Generalnie, im wyższa ocena tym lepiej.
 • Typ dystrybucji ETF - Istnieją dwa główne typy dystrybucji. Dystrybucyjny ETF (często oznaczony jako "Dist") wypłaca wszystkie uzyskane dywidendy lub odsetki, więc inwestorzy otrzymują roczne płatności. Z drugiej strony, ETF akumulacyjny (często oznaczony jako "Acc") reinwestuje dochody z dywidend lub odsetek, dzięki czemu inwestorzy zyskują na zasadzie procentu składanego. 
 • Skaner ETF - narzędzie dla inwestorów, które pomaga im znaleźć ETF-y spełniające określone kryteria i metryki. Działa podobnie jak skaner akcji, ale w tym przypadku użytkownicy mają możliwość przesiewania potencjalnie interesujących ich funduszy typu ETF. Platforma xStation5 posiada swój własny skaner ETF - narzędzie, które może być szczególnie pomocne dla inwestorów długoterminowych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata