Bezpieczne inwestycje - jak bezpiecznie inwestować?

Czas czytania: 7 minut(y)

Dowiedz się jak radzić sobie z ryzykiem na rynkach finansowych i bezpiecznie inwestować. Sprawdź różne metody dywersyfikacji swoich inwestycji dzięki lekturze tego artykułu.

Czym jest ryzyko i jak je ograniczyć?

Jak bezpieczniej inwestować na giełdzie i zminimalizować ryzyko strat? Takie pytanie może zadawać sobie wielu inwestorów, którzy z jednej strony chcieliby, aby ich kapitał się powiększał, a z drugiej strony nie chcieliby być świadkami dużych strat na rachunku maklerskim. Na rynkach finansowych panuje powiedzenie – nie ma zysku bez ryzyka. Teoretycznie im większy potencjalny oczekiwany zysk, tym symetrycznie większe ryzyko. Jeśli inwestor spodziewa się stóp zwrotu rzędu kilkuset procent, jak np. na rynku kryptowalut, to musi być świadomy tego, że w krótkim czasie rynek ten potrafi spaść o kilkadziesiąt procent. Tymczasem jeśli inwestor oczekuje stopy zwrotu na poziomie kilku lub kilkunastu procent, to przyjmuje do wiadomości, że np. teoretycznie ryzyko takiej inwestycji może przynieść spadek 10 czy 15 procent.

Ryzyko samo w sobie nie jest niczym złym, nie jest przeszkodą, jest rzeczą, którą trzeba zaakceptować, jeśli uczestniczy się w obrocie na rynkach finansowych. Jednak to, co jest kluczowe dla inwestora w kwestii tego, jak bezpiecznie inwestować pieniądze, to jego skłonność do ryzyka. Powinieneś zrozumieć, jaki rodzaj ryzyka jesteś skłonny podjąć, inwestując swoje pieniądze, oraz jak zwiększyć bezpieczeństwo swoich inwestycji. Ponieważ każdy człowiek jest inny, to inaczej będzie też podchodzić do akceptacji strat i zysków. Jeden trader nie będzie miał problemu emocjonalnego i psychologicznego ze stratą rzędu 30-50 proc. stanu rachunku. Natomiast inna osoba może być przerażona, widząc spadek rachunku o 5 czy 10 proc.

Określ zatem swoją tolerancję na różne rodzaje ryzyka. Każda inwestycja wiąże się z nim w pewnym stopniu. Zrozumienie rodzaju ryzyka lub kombinacji rodzajów ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla jego zmniejszenia i co za tym idzie bezpieczeństwa inwestowania na giełdzie. To co jest najważniejsze, aby czuć się komfortowo w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, to przede wszystkim wiedza o tym, że warto inwestować tylko tyle pieniędzy, ile można stracić. Oznacza to, że na rynek powinny trafiać tylko takie pieniądze, które nie są potrzebne do regulacji bieżących zobowiązań, jak rachunki, płatności, rozliczenia z kontrahentami itp.

Następnie musisz być świadomy istnienia wielu klas aktywów, które masz do wyboru. Możesz inwestować w akcje, surowce, waluty, ETFy, kryptowalut. Same te klasy aktywów też dzielą się na te bardziej bezpieczne, czyli mniej zmienne, i na te bardziej ryzykowne, czyli bardziej zmienne. Np. akcje spółki Coca – Cola wydają się tworzyć o wiele spokojniejsze trendy niż akcje spółki Tesla. Podobnie na rynku walutowym, kurs USD/CHF czy EUR/GBP może mieć mniejszą zmienność niż kurs GBP/JPY czy EUR/JPY. Zmienność danego rynku może od razu podpowiadać, które z nich mogą być bardziej bezpieczne i mniej ryzykowne czy odwrotnie.

Jak bezpieczniej inwestować pieniądze?

Spróbujemy przedstawić w kilku punktach, jak można zredukować ryzyko inwestowania pieniędzy, czyli jak poprawić bezpieczeństwo inwestowanych środków.

ETF-y

Jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie doboru spółek i akcji do portfela inwestycyjnego, skorzystaj z gotowych rozwiązań w postaci pasywnych funduszy ETF. Ich zadaniem jest np. naśladowanie całego indeksu, jak S&P 500 czy np. najlepszych spółek dywidendowych. Całą listę oferowanych przez XTB jednostek funduszy ETF znajdziesz tutaj. Są to instrumenty o niskich kosztach transakcyjnych, dają ekspozycję na wiele akcji spółek jednocześnie, a przy okazji jest ich ogromny wybór, bo ponad 200.

Dywersyfikacja - formyDywersyfikacja przez kapitalizację

Dywersyfikacja to nic innego jak to, abyś przysłowiowo „nie wkładał wszystkich jajek do jednego koszyka”, bo jak koszyk spadnie, to wszystkie się potłuką. Dywersyfikacja według kapitalizacji rynkowej jest jedną z jej kilku form. Kapitalizacja rynkowa odnosi się do łącznej wartości wszystkich akcji danej spółki znajdujących się w obrocie publicznym. W ten sposób określa się wielkość firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, spółki o dużej kapitalizacji są dużymi korporacjami, a spółki o małej kapitalizacji są znacznie mniejsze zarówno pod względem zysków, jak i liczby pracowników. Spółki o dużej kapitalizacji mają również bardziej stabilne ceny akcji, charakteryzujące się zarówno wolniejszym wzrostem, jak i mniejszym ryzykiem załamania cenowego.

Mniejsze spółki mają więcej przestrzeni do rozwoju i mogą szybko zwiększać swoją wartość. Ale mogą również równie szybko upaść. Na przykład, S&P 500 jest indeksem reprezentującym 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Russell 2000 reprezentuje 2000 amerykańskich spółek o mniejszej kapitalizacji. Również można samemu dobierać odpowiednie spółki korzystając z narzędzi filtrowania akcji, które jest wbudowane w platformę xStation od XTB.

Dywersyfikacja przez regiony świata

Kolejną formą dywersyfikacji jest możliwość rozłożenia inwestycji przez instrumenty z różnych regionów świata / krajów. Np. zamiast posiadać tylko spółki amerykańskie, można zbudować portfel ze spółek z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Można również stosować dywersyfikację przez indeksy giełdowe. Oprócz tych z USA czy Europy XTB oferuje dostęp do CFD na indeksy z Azji czy Ameryki Południowej.

Podobnie jak w przypadku różnych akcji i wielkości spółek, można zrównoważyć ryzyko i potencjalny zysk poprzez rozłożenie pieniędzy na instrumenty finansowe z wielu regionów świata. Ogólnie rzecz biorąc, im mniej rozwinięte gospodarki w regionach, w których inwestujesz, tym większy potencjał wzrostu i tym większe ryzyko strat. Zatem można zbudować portfel oparty np. w 50 proc. o rynki rozwinięte i 50 proc. o rynki rozwijające się.

Dywersyfikacja sektorowa

Tak jak niektóre regiony oferują szybszy potencjalny wzrost lub spadek, tak niektóre sektory mają tendencję do większego ryzyka i potencjalnego zwrotu niż inne. Na przykład, sektor technologiczny często odnotowuje spektakularne wzrosty. Zdarzały mu się również fatalne załamania. Tu przykładem będzie pęknięcie bańki spekulacyjnej dot-com i 78-proc. spadek technologicznego indeksu Nasdaq, w latach 2000-2002. Inne sektory mogą być o wiele bardziej stabilne. Można rozważyć wtedy akcje spółek użyteczności publicznej, czy dóbr konsumpcyjnych.

Dywersyfikacja przez kapitalizację czy przez regiony świata może niewiele dać, jeśli będziemy posiadać spółki z jednego sektora. Stąd warto na to zwrócić uwagę.

Zabezpiecz się na wypadek kryzysu

Do swojego portfela inwestycyjnego możesz dodać fundusze ETF lub kontrakty CFD na obligacje czy złoto. Te instrumenty przeważnie drożeją wtedy, gdy pojawia się kryzys w gospodarce. Zatem oprócz wspomnianych sposobów dywersyfikacji, warto rozważyć także dywersyfikację między rynkową. Możesz także płynnie zmieniać wielkość zaangażowania w poszczególne rynki. W sytuacjach kryzysowych zmniejszać ekspozycję na akcje, a zwiększać na obligacje czy złoto, a w sytuacji boomu gospodarczego dokonać odwrotnego przetasowania składników portfela. Dodatkowo zawsze warto posiadać wolną gotówkę, aby móc w przypadku lokalnych krachów kupić dany instrument w okazyjnej cenie.

Jednym z podstawowych portfeli inwestycyjnych jest np. posiadanie 25 proc. ekspozycji na rynek akcji, np. przez ETF na S&P 500, 25 proc. ekspozycji na rynek obligacji, 25 proc. na rynek złota i utrzymywanie rezerwy 25 proc. gotówki. Jest to przykład teoretyczny, ale w praktyce może przyczynić się do tego, że inwestowanie na giełdzie będzie bardziej bezpieczne.

Podsumowując, czy bezpieczne inwestowanie na giełdzie jest możliwe? Nie ma zysku bez ryzyka, ale ryzyko to można kontrolować, szacować i próbować je dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych. W ten sposób możemy sprawić, aby inwestycje były bardziej zrównoważone, zdywersyfikowane, a przez to niezależne tylko od jednego czynnika, co sprawia, że ryzyko może być bardziej rozłożone. XTB dostarcza ogromną paletę instrumentów finansowych do wyboru, które mogą być dopasowane do praktycznie każdego profilu ryzyka określonego przez inwestora.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata