CFD - definicje

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

CFD (ang. Contract For Difference) to użyteczne instrumenty pochodne wykorzystywane przez inwestorów na każdym poziomie zaawansowania. W tym artykule wyjaśniamy najważniejsze terminy związane z CFD.

  • Ceny bid / ask - odnoszą się do dwukierunkowego notowania cen, które wskazuje najlepszą potencjalną cenę, po której papier wartościowy może być sprzedany lub kupiony w danym momencie. Cena bid reprezentuje maksymalną cenę, jaką kupujący jest skłonny zapłacić za akcję lub inny papier wartościowy. Cena ask reprezentuje minimalną cenę, za jaką sprzedający jest skłonny sprzedać ten sam papier wartościowy. Należy pamiętać, że przy zawieraniu transakcji kupujemy od sprzedających, czyli po cenie ask, a sprzedajemy kupującym po cenie bid.
  • Dźwignia finansowa pomnaża siłę nabywczą kapitału w formie depozytu zabezpieczającego, pozwalając na zawieranie transakcji przekraczających jego wysokość. Na przykład, dźwignia 1: 100 oznacza, że wartość transakcji może być 100x większa, czyli np. 1$ depozytu pozwala na zawarcie transakcji o wartości 100$. Jednakże, stosowanie dźwigni finansowej jest ogólnie uważane za bardzo ryzykowne i wymaga ścisłego stosowania zasad ochrony kapitału.
  • Swap to umowa pomiędzy dwiema stronami, która określa zasady wzajemnych płatności, w zależności od określonego parametru rynkowego (np. Wysokości stopy procentowej, kursu walutowego). Podstawowym rodzajem tej operacji jest kontrakt, w którym jedna ze stron rekompensuje drugiej konsekwencje zmiany uzgodnionego parametru. Najprościej mówiąc, swap polega na pozostawieniu otwartej pozycji na następny dzień, za co inwestor otrzymuje lub płaci odsetki. Praktycznie wszystkie transakcje zawierane na rynku FOREX oraz na kontraktach CFD wymagają swapów.
  • Depozyt zabezpieczający to zabezpieczenie, które inwestor musi zdeponować u swojego brokera w celu pokrycia ryzyka kredytowego, jakie stwarza on dla brokera.  Na rynku lewarowanym oznacza to, że inwestor nie musi posiadać kwoty na pokrycie całej wartości transakcji, a jedynie kwotę wymaganą przez brokera. Zmiany w wartości transakcji lewarowanej są pokrywane przez środki zdeponowane w depozycie zabezpieczającym, a kiedy te środki się wyczerpią, broker jest zmuszony do zamknięcia stratnej transakcji.
  • Długa i krótka pozycja - posiadanie długiej pozycji w papierze wartościowym oznacza, że inwestorzy posiadają dane aktywo i oczekują, że jego cena wzrośnie w przyszłości. Pozycja krótka odnosi się do sprzedaży aktywa, którego inwestor nie posiada, ale wierzy, że jego cena spadnie w przyszłości. Jeśli założenia inwestora są prawidłowe, wówczas będzie on uprawniony do zakupu danego aktywa po niższej cenie i osiągnięcia zysku. Z drugiej strony, jeśli cena wzrośnie, wtedy inwestor poniesie stratę.
  • Kalkulator inwestycyjny jest doskonałym narzędziem, które może pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Pomaga on w automatycznym obliczaniu parametrów transakcji, takich jak wartość pipsa, depozyt zabezpieczający, wartość spreadu i natychmiast określa wszystkie aspekty transakcji, pozwalając na podejmowanie bardziej świadomych decyzji handlowych w szybszym tempie.
  • Take Profit i Stop Loss (w tym Trailing Stop): Take Profit - zlecenie automatycznej realizacji zysku na wcześniej wskazanym poziomie. Z reguły jest ono realizowane przez zlecenie z limitem ceny przeciwnym do naszej pozycji. Czyli pozycję krótką zamykamy z zyskiem (TP) zleceniem buy limit poniżej ceny, a pozycję długą zleceniem sell limit powyżej ceny.
  • Stop loss - specjalny rodzaj oczekującego zlecenia stop. Zlecenie jest związane z konkretną pozycją i zamyka ją, gdy cena wzrośnie lub spadnie, osiągając jednocześnie poziom Stop loss.
  • Trailing Stop (TS) jest specjalnym rodzajem zlecenia Stop Loss, które automatycznie podąża za ceną poruszającą się w kierunku zgodnym do kierunku naszego zlecenia.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.