Definicja CFD

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
CFD to popularny wśród inwestorów instrument finansowy. W tym artykule przedstawiamy dokładną definicję CFD oraz prezentujemy przykłady jego wykorzystania.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Definicja CFD

  • Termin CFD oznacza kontrakt różnic kursowych z ang. “Contract for difference”
  • Kontrakt CFD pozwala na zajęcie pozycji niezależnie od tego, czy wartość instrumentu finansowego np. akcji, towaru, pary walutowej lub indeksu ­ rośnie czy spada ­ w średnim lub długim terminie
  • Jeżeli wydaje Ci się, że cena instrumentu wzrośnie, kupujesz ­ zajmujesz pozycję długą i osiągasz zyski za każdym razem, kiedy cena rośnie
  • Jeżeli wierzyć, że cena instrumentu spadnie, sprzedajesz, zajmujesz pozycję krótką, będziesz osiągał zyski za każdym razem, kiedy cena spadnie
  • W przypadku kontraktów CFD nie jesteś właścicielem instrumentu, na którym dokonujesz transakcji, tylko spekulujesz na cenie tego instrumentu.
  • CFD jest produktem lewarowanym, oznacza to, że nawet przy małej ilości środków na rachunku, można osiągnąć dużo większą ekspozycję na ryzyko,­ dzięki temu możesz więcej zarobić, ale również stracić.

Przykład transakcji na CFD

Powiedzmy, że uważasz, że indeks W20 (instrument bazowy WIG20) będzie rósł dzięki pozytywnym wynikom spółek i chcesz złożyć zlecenie, aby móc korzystać na każdym wzroście ceny. Logujesz się na platformę xStation i widzisz, że ostatnia cena W20 wynosi 1750.

Transakcja: Decydujesz zająć pozycję długą i kupić 1 lot W20 po cenie 1750. W przypadku jednego lota na W20 każdy punkt powyżej ceny za, którą kupiłeś oznacza dla Ciebie zysk w wysokości 20 zł.

Rezultat: Twoje przypuszczenia się sprawdziły i w przeciągu kilku dni W20 wystrzelił do góry i jego cena wynosi teraz 1900, jest to wzrost o 150 punktów. Decydujesz się zamknąć swoją pozycję i realizujesz zysk, który wyniósł 3000 zł (150 punktów x 20 PLN). Oczywiście, jeżeli cena spadłaby o 150 punktów, spowodowałoby to stratę w wysokości 3000 zł.

Na jakich rynkach może inwestować na kontraktach CFD?

Oferujemy kontrakty różnic kursowych na ponad 3000 instrumentów z różnych grup aktywów, wszystkie z możliwością wykorzystania dźwigni i korzystania zarówno ze spadku cen, jak i wzrostów:

Dźwignia

Ważną rzeczą do zapamiętania na temat dźwigni finansowej jest fakt, że Twoje zyski oraz straty mogą być zwielokrotnione. Dlatego też, jeżeli cena poruszy się przeciwko Tobie, Twoje straty mogą nawet przekroczyć Twój depozyt ­ pamiętaj o tym aspekcie podczas wyboru wolumenu swojej transakcji.

Dowiedz się więcej o instrumentach CFD i jak w nie inwestować.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.