Co to jest dźwignia finansowa?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
Dźwignia finansowa jest nieodłącznym elementem handlu CFD. W tym artykule na przykładach tłumaczymy mechanizm dźwigni finansowej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa pozwala na zwiększoną ekspozycję na rynku przy wykorzystaniu relatywnie małego depozytu. Oznacza to, że każdy ruch na rynku może oznaczać dużo większy zwrot z inwestycji niż przy tradycyjnych formach inwestycji bez użycia dźwigni.

Jeżeli jednak rynek poruszy się w przeciwnym kierunku niż zakładałeś możesz osiągnąć większą stratę.

Przedstawiamy kilka przykładów, które pokazują jak działa dźwignia.

Przykład I:

Nasz pierwszy trader chce zająć pozycję na EUR/USD o wolumenie 0,1 lota. Wartość kontraktu wynosi € 10 000, a dźwignia 30:1 lub inaczej 3,33% depozytu.

Oznacza to, że inwestor potrzebuje tylko 3,33% z € 10 000 czyli € 333,33 , aby otworzyć pozycję.

Przykład II:

Nasz drugi trader chce otworzyć pozycję długą na kontrakcie CFD na S&P500 z mnożnikiem 50.

Przyjmijmy, że wartość kontraktu CFD na S&P500 wynosi 2000.

Aby, otworzyć pozycję bez dźwignii trader potrzebowałby 2,000 x 50 = $ 100,000 (USD) na swoim koncie.

Jeżeli dźwignia wynosi 20:1, trader potrzebuje 5% wartości kontraktu do otwarcia pozycji. Dlatego posiadając $ 5,000 depozytu może zawrzeć transakcje o ekspozycji równej -  100,000 (USD) -> (2,000 x 50).

Zalety dźwigni finansowej:

1. Dźwignia pozwala na użycie tylko części Twojego kapitału do inwestycji (pozostała część może np. spoczywać na Twoim koncie bankowym).

2. Możesz otworzyć dużo większe pozycje niż w przypadku fizycznych zakupów.

3. Twoje zyski w stosunku do początkowej inwestycji są dużo większe.

4. Możesz inwestować w tym samym czasie w różne instrumenty.

Wady dźwigni finansowej:

1. Tak samo jak Twoje zyski mogą być zwiększone, tak samo Twoja potencjalna strata jest większa.

W celu ograniczenia efektywnej dźwigni na rachunku, możesz po prostu zmniejszyć wolumen transakcyjny.   

Margin level i wymagany depozyt zabezpieczający:

Twój poziom margin level określa depozyt, który jest wymagany do utrzymania otwartych pozycji. Aby otworzyć i utrzymywać pozycje musisz posiadać wystarczającą ilość środków do jej zabezpieczenia. Free margin określa kapitał, który pozostał na rachunku do otwierania kolejnych pozycji oraz do pokrycia zmian w saldzie wynikających z ruchów ceny z już otwartych pozycji.

W XTB poziom margin level, przy którym zamykana jest najbardziej stratna pozycja wynosi 50%. Jest on liczony poprzez podzielenie equity przez wymagany poziom zabezpieczenia oraz pomnożeniu go przez 100%.

W naszej platformie transakcyjnej poziom margin level znajdziesz w pasku na dole ekranu po prawej stronie. Mechanizm zamykający najbardziej stratne pozycje jest mechanizmem bezpieczeństwa, który ogranicza ryzyko wystąpienia ujemnego salda w przypadku nagłych ruchów na rynku.

Dlatego pamiętaj, aby utrzymywać poziom margin level zawsze więszy niż 50% np. poprzez zdeponowanie dodatkowych środków lub poprzez zamknięcie kilku pozycji.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.