Co to jest spread?

Czas czytania: 1 minut(y)
W tym artykule dowiesz się co to jest spread i jaki wpływ na handel ma jego wysokość.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Co to jest spread?

Spread na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, a jego cena sprzedaży (bid). Otwierając pozycję na danym rynku, spread  stanowi główny koszt transakcyjny. Im mniejszy spread, tym niższy koszt transakcji. Im wyższy  spread, tym koszt transakcji będzie wyższy. Można również postrzegać spread jako minimalną odległość, którą rynek musi się poruszyć, abyśmy zaczeli generować zysk.

Spread - przykład rynkowy

Na przykład, powiedzmy, że rynek EURUSD jest notowany po cenie  kupna za 1.0984, a cena sprzedaży wynosi 1.0983, więc spread oblicza się przez odjęcie od ceny sprzedaży 1.0983 cenę kupna 1.0984 - co daje łączny spread 1 pip.

Kiedy już otworzysz pozycję na parze EURUSD i rynek poruszy się co najmnniej 1 pip w kierunku Twojego zlecenia, wtedy zaczynasz generować zysk. To jest jeden z powodów, dla których po otwarciu pozycji na początku widzisz małą stratę.

Jeśli używasz MT4, należy obliczyć wartość pieniężną spreadu w sposób opisany powyżej. xStation natomiast posiada bardzo nowoczesną funkcję, jaką jest kalkulator inwestycyjny, który od razu określa koszt spreadu w zależności od wielkości transakcji. W poniższym przykładzie transakcja na 1 lot na EURUSD ze spreadem równym 0.7 pipsów zapewnia pieniężną wartość równą 26.94 PLN.

spread

Dowiedz się więcej na temat xStation.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.