Wartość pipsa i depozyt zabezpieczający

Czas czytania: 5 minut(y)

Jedną z pierwszych decyzji, którą musisz podjąć jako trader rozpoczynający swój proces inwestycyjny, jest wybranie odpowiedniego wolumenu dla Twojej transakcji.Z jakiego względu? Dowiesz się z tej lekcji.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest depozyt zabezpieczający i jaką odgrywa rolę w zarządzaniu ryzykiem
  • Jaką rolę w tradingu i zarządzaniu ryzykiem odgrywa wolumen
  • Jak obliczyć wartość jednego pipsa

Jedną z pierwszych decyzji, którą musisz podjąć jako trader rozpoczynający swój proces inwestycyjny, jest wybranie odpowiedniego wolumenu dla Twojej transakcji. Z jednej strony należy zidentyfikować trend i dostrzec potencjalne sygnały inwestycyjne, ale z drugiej strony nie można zapominać o tym, jaką część depozytu przeznaczyć na każdą z pozycji.

Wybór wolumenu transakcji zależy od wielu czynników psychologicznych, takich jak komfort  i niechęć do ryzyka. Podjęcie decyzji dotyczącej wielkości transakcji będzie także zależało od sposobu zarządzania ryzykiem. Innymi słowy, zrozumienie, w jaki sposób wolumen transakcji wpłynie na twoje środki jest niezbędne, ponieważ od rozmiaru transakcji zależy wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz wartość pipsa.

Depozyt zabezpieczający

Zawarcie każdej transakcji wymaga posiadania pewnej ilości środków. Nakład ten nosi nazwę depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający nie jest kosztem, a jedynie kwotą „zamrażaną” w momencie otwierania pozycji. Jeśli zamkniesz pozycję bez zysku oraz strat, to wspomniana kwota zostanie zwrócona na twoje konto (pomniejszona o ew. prowizje oraz swapy). Znajomość wymaganego depozytu zabezpieczającego potrzebna jest nie tylko do oceny podejmowanego ryzyka, ale daje ci także informację na temat możliwości zawarcia kolejnych transakcji.

Pamiętaj, że w przypadku instrumentów pochodnych CFD do otwarcia pozycji potrzebujesz jedynie niewielkiej części wartości kontraktu. Przykładowo, z dźwignią 1:30 będziesz potrzebował/ała tylko 3,33% wartości nominalnej w celu pokrycia wymaganego depozytu zabezpieczającego. Typowa dźwignia wynosi 1:30, co oznacza, że do pokrycia wymaganego depozytu konieczny jest 3,33% wartości kontraktu. Dzięki temu możesz osiągnąć wyższą stopę zwrotu z wpłaconego kapitału, ale ponosisz przy tym koszt w postaci znacznie większego ryzyka.

Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję na parze GBPUSD o wolumenie 1 lota z dźwignią 1:30. Nie wiesz jednak, jaka jest wartość nominalna lota na tym instrumencie. Taką informacją możesz znaleźć w tabeli specyfikacji instrumentów pochodnych CFD.

Wartość nominalna lota na parze GBPUSD wynosi £100,000. Jeśli inwestujesz z dźwignią 1:30, będziesz potrzebował/a 3,33% na pokrycie depozytu zabezpieczającego. Pamiętaj, że wartość 1 lota określona jest jako 100 tysięcy jednostek waluty bazowej w danej parze. Wynika z tego, że potrzebujesz £ 3 330 depozytu zabezpieczającego dla transakcji na parze GBPUSD o wolumenie 1 lota.

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, depozyt zabezpieczający jest istotny, a niepisana zasada głosi, że trader nie powinien zajmować pozycji wymaganym depozytem zabezpieczającym wyższym niż 30% wpłaconego kapitału.

Powracając do powyższego przykładu: jeśli posiadasz kapitał początkowy w wysokości £5,000 i chciał(a)byś otworzyć transakcję o wolumenie 1 lota, pozycja ta będzie zamrażać 66,6% Twojego całkowitego kapitału. Wynika to z faktu, że przy dźwigni 1:30 wymagany depozyt zabezpieczający na parze GBPUSD wynosi £3330. Ważnym jest, aby przed otworzeniem pozycji ocenić wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego i sprawdzić, czy nie przekracza ustalonych przez Ciebie limitów. Pamiętaj, że trzymanie się rygorystycznych zasad zarządzania ryzykiem jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych.

Wartość pipsa

Wolumen transakcji wpływa także na drugi czynnik, którym jest wartość pipsa. Proces inwestycyjny wymaga znajomości wartości pipsa, zwłaszcza jeśli chodzi o działania związane z zarządzaniem ryzykiem. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób zmiana ceny o 100 pipsów wpłynie na Twoją transakcję.

W celu obliczenia wartości pipsa, można ponownie użyć tabeli specyfikacji instrumentów pochodnych CFD.

Aby obliczyć wartość pipsa dla 1 lota, wystarczy pomnożyć „Nominalną wartość 1 lota” przez „Wielkość 1 pipsa”. Otrzymany wynik będzie odnosił się do waluty kwotowanej (drugiej w parze) i wyniesie 100 000 x 0.0001 = 10 USD

Oznacza to, że jeśli otworzysz pozycję o wolumenie 1 lota na parze GBPUSD i nastąpi zmiana ceny o 100 pipsów na Twoją korzyść, zyskasz $1,000 (10 USD x 100 pipsów). Z drugiej strony, kiedy rynek zadziała na Twoją niekorzyść, poniesiesz stratę w wysokości $1,000. Podobne obliczenia pozwalają nie tylko ustawić zlecenie typu stop loss, ale też określą ryzyko danej transakcji.

Jedną z uniwersalnych zasad jest ta, że na jednej pozycji nie należy ryzykować więcej niż 5% całkowitego kapitału. Dzieje się tak, ponieważ trading opiera się na prawdopodobieństwie. Należy poddać swoją strategię ocenie, aby ustalić, czy w danym przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo zysku niż porażki. Prześledźmy to na następującym przykładzie:

Zdecydowałeś się otworzyć pozycję na parze GBPUSD. Jej wolumen wynosi 1 lot, z wartością pipsa na poziomie $10. Kierujesz się także zasadą, że nie chcesz ponieść straty większej niż 5% kapitału wynoszącego £5,000. W związku z tym, Twoja najwyższa akceptowalna strata wynosi $380.

Jeśli wiesz, że 1 pips ma wartość $10, a Twoja dopuszczalna strata wynosi $380, to zlecenie typu stop loss powinno zostać ustawione 38 pipsów od poziomu wejścia.

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem

Jak pokazaliśmy, zarówno wartość pipsa, jak i depozyt zabezpieczający, odgrywają ważną rolę w tradingu. Dobór odpowiedniego wolumenu pozycji jest istotną częścią procesu inwestycyjnego, z uwagi na ułatwienia lub utrudnienia, jakie może nieść ze sobą już po otwarciu pozycji. Ponadto, wartość pipsa i depozyt zabezpieczający są ważne w kontekście zarządzania ryzykiem. Jeśli zajmujesz dużą pozycję, nawet niewielki ruch może doprowadzić do szybkiej i znaczącej straty. Zrozumienie obu tych czynników sprawi, że twój trading stanie się odpowiedzialny, co zwiększy Twoje szanse na sukces.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata