Instrument Pochodny I Definicja I XTB

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Czym są instrumenty pochodne? W tym artykule poznasz odpowiedź na te pytanie oraz dowiesz się dlaczego instrumenty pochodne są używane przez inwestorów.

Instrument pochodny - definicja

  • Instrumenty pochodne są rodzajem instrumentu finansowego, który nie jest papierem wartościowym, natomiast którego wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego np. od kursu indeksu, akcji, czy obligacji.

  • Wartość instrumentu pochodnego opiera się na wahaniu instrumentu bazowego, co oznacza, że sam instrument pochodny nie ma wartości.

Instrument pochodny - gdzie odbywa się handel?

Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku pozagiełdowym, jak i na giełdzie, ale co ciekawe, większość obrotu jest faktycznie generowana na rynku pozagiełdowym.

Dlaczego instrumenty pochodne są używane?

Istnieje wiele powodów, dla których instrumenty pochodne są popularne i wykorzystywane przez inwestorów:

  • Dzięki instrumentom pochodnym łatwiej spekulować na rynkach finansowych, gdzie inwestorzy poszukują możliwości osiągnięcia zysku zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen instrumentów finansowych.

  • Możliwość Hedgingu, dzięki któremu inwestorzy starają się zmniejszyć ryzyko swoich inwestycji.

  • Dźwignia finansowa, która jest znacznie większa w stosunku do zainwestowanych środków.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata