Procentowa zmiana (3M, 6M, 12M) wyjaśnienie

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Dowiedz się czym jest procentowa zmiana (3M, 6M, 12M)!
  • Analiza na rynku finansowym z punktu widzenia zmienności i wyników może pomóc w ocenie, na których rynkach należy inwestować oraz które dostarczają potencjał do osiągnięcia zysku.

  • Inwestorzy bardzo często skupiają się na procentowej zmianie z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy.

Czym jest procentowa zmiana (3M, 6M, 12M)?

Kiedy widzisz zmianę z okresu 3 miesięcy, informuje Cię ona, jak dobre lub złe wyniki osiągała spółka z punktu widzenia procentowej zmiany.

Jeżeli analizujemy akcje, procentowa zmiana w połączeniu z dywidendą może być głównym czynnikiem, który determinuje zwrot z inwestycji.

W XTB tworzymy narzędzia, które pomagają Ci analizować wyniki różnych spółek z różnych perspektyw włączając w to procentową zmianę z danego okresu np. 3M, 6M, 12M.

Procentowa zmiana (3M, 6M, 12M)Powyższa analiza została przeprowadzona w skanerze rynku, gdzie nacisk był położony na procentową zmianę z 3,6 i 12 miesięcy razem ze stopą dywidendy. Na początku listy widoczne są spółki, których procentowa zmiana była największa z perspektywy ostatnich 3 miesięcy. Jak widać, najlepszą spółką była ARM Holdings, która zanotowała wzrost 81,72% z ostatnich 3 miesięcy. Takie narzędzie jak skaner rynku z pewnością pomoże Ci w odpowiednim doborze spółek do Twojego portfela.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata