Margin Call - czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Czas czytania: 6 minut(y)

Margin call, znany również jako margin stop, jest zabezpieczeniem, które pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem inwestycyjnym i zapobiegać dodatkowym stratom. Margin call to wysyłane przez brokera powiadomienie o konieczności przymusowego zamknięcia (likwidacji) niektórych, bądź wszystkich aktywnych pozycji na rachunku. Wiedza o tym czym jest i jak dochodzi do margin call jest niezbędna dla każdego inwestora.

Margin call, znany również jako margin stop, jest zabezpieczeniem, które pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem inwestycyjnym i zapobiegać dodatkowym stratom. Margin call to wysyłane przez brokera powiadomienie o konieczności przymusowego zamknięcia (likwidacji) niektórych, bądź wszystkich aktywnych pozycji na rachunku. Wiedza o tym czym jest i jak dochodzi do margin call jest niezbędna dla każdego inwestora. Termin ten jest ściśle związany z pojęciami depozytu zabezpieczającego oraz dźwigni finansowej. Depozyt zabezpieczający to kwota potrzebna do zawarcia transakcji z dźwignią, podczas gdy sama dźwignia pozwala inwestorom na uzyskanie większej ekspozycji rynkowej, bez konieczności posiadania na rachunku pełnej kwoty potrzebnej do zawarcia danej transakcji. Dźwignia daje inwestorowi możliwość zwiększenia ewentualnych zysków, jak również możliwych strat. 

- Poziom limitu jest obliczany poprzez podzielenie kapitału własnego przez wymagany depozyt zabezpieczający i pomnożenie przez 100%.

- Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) ma miejsce, gdy procentowa wartość kapitału własnego na rachunku spada poniżej poziomu wymaganego depozytu zabezpieczającego.

- W XTB wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) ma miejsce, gdy poziom depozytu spada poniżej 100%.

- Stop Out to czynność polegająca na zamknięciu niektórych pozycji.

- W XTB Stop Out następuje, gdy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 50%.

- Po wystąpieniu Stop Out, pozycja generująca największą stratę na rachunku będzie automatycznie zamykana do czasu, gdy poziom depozytu zabezpieczającego powróci powyżej 50%.

- Aby uniknąć zamknięcia pozycji przez mechanizm Stop Out, należy zadbać o to, by poziom depozytu zabezpieczającego pozostał powyżej 50%. Można to osiągnąć poprzez wpłatę dodatkowych środków na rachunek.

Co zazwyczaj uruchamia margin call?

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) jest uruchamiane, gdy środki na rachunku inwestora stają się niewystarczające do utrzymania aktywnej pozycji. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy niezaksięgowane straty generowane przez otwarte pozycje zmniejszają wolny depozyt zabezpieczający poniżej minimalnego, akceptowalnego poziomu ustalonego przez brokera. 

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) jest bardziej prawdopodobne w momencie, gdy inwestorzy rezerwują zbyt dużą część swojego kapitału na depozyt zabezpieczający danej pozycji, pozostawiając sobie tym samym niewielki margines błędu. W rezultacie, jeżeli transakcja nie pójdzie po ich myśli, wolny depozyt zabezpieczający nie jest w stanie pokryć strat.

Główne powody margin call

Do pojawienia się wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) może dojść z wielu powodów, jednak poniżej znajdziesz najczęstsze z nich:

  • Zbyt długie utrzymywanie stratnej pozycji w połączeniu z nadmierną dźwignią finansową
  • Niewystarczające fundusze, które zmuszają inwestora do zawierania zbyt dużych (względem dostępnego depozytu zabezpieczającego) pozycji
  • Brak aktywnych zleceń obronnych (stop loss) oraz monitorowania pozycji, zwłaszcza gdy cena dynamicznie podąża w kierunku przeciwnym do pozycji inwestora.

Co się dzieje, gdy otrzymam margin call?

W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) pozycje generujące straty na rachunku inwestora są automatycznie zamykane, ze względu na brak wystarczających środków potrzebnych do utrzymania stratnych pozycji. Taka sytuacja generuje ryzyko także dla brokera, który w celu jego zniwelowania podejmuje decyzję o automatycznym zamknięciu pozycji. Warto pamiętać, że inwestując przy wykorzystaniu dźwigni finansowej narażamy się na poniesienie strat, które mogą przekroczyć wartość pierwotnego depozytu.

Ograniczanie strat jest jednym z najważniejszych aspektów inwestowania na rynkach finansowych i wielu inwestorów decyduje się na stosowanie środka ochronnego w postaci zleceń stop loss. Niektórzy jednak decydują się na manualne zarządzanie ryzykiem poprzez monitorowanie otwartych pozycji.

Poziom depozytu zabezpieczającego (margin level) wskazuje na wysokość depozytu wymaganego do utrzymania każdej otwartej pozycji na rachunku. Aby otworzyć i utrzymać pozycję, musisz dysponować wystarczającymi środkami handlowymi, aby przez cały czas pokrywać wymagany depozyt zabezpieczający.

Wolne środki stanowią kwotę kapitału pozostałego do zabezpieczenia nowych transakcji lub pokrycia wszelkich negatywnych ruchów cenowych w otwartych transakcjach.

Margin stop jest środkiem ochronnym przeznaczonym szczególnie dla tych inwestorów, którzy nie stosują zleceń stop loss. W momencie, kiedy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 50%, aktywna pozycja generująca największą stratę zostanie automatycznie zamknięta dzięki wbudowanemu mechanizmowi bezpieczeństwa. 

otwarta pozycja na GBPUSDŹródło: xStation 5

W powyższym przykładzie otworzona została pozycja warta 5 lotów, a poziom depozytu zabezpieczającego wynosi obecnie ponad 2000%. Jeśli poziom depozytu spadnie poniżej 50%, system automatycznie zamknie transakcję, aby zapobiec dalszym stratom.

Poniżej z kolei znajduje się przykład inwestora, który ma duże szanse na otrzymanie wezwania do uzupełnienia depozytu na swoim rachunku:

Depozyt: 10 000 USD

Liczba standardowych lotów (100 tys. jednostek waluty bazowej): 4

Depozyt zabezpieczający: 2%

*Wykorzystany depozyt zabezpieczający: 9 000 USD

Wolny depozyt zabezpieczający: 1 000 USD

*Depozyt zabezpieczający obliczany jest w następujący sposób przy założeniu, że kurs EURUSD znajduje się na poziomie 1,1250:

Wielkość transakcji x cena x depozyt zabezpieczający x liczba lotów.

100 000 USD x 1,125 x 2% x 4 loty = 9 000 USD

Margin call chart

Załóżmy, że na rachunku inwestora znajduje się wyłącznie jedna otwarta transakcja, która wykorzystuje większość dostępnego depozytu. W tym przypadku wolny depozyt zabezpieczający wynosi tylko 1000 dolarów.

Mniej doświadczeni inwestorzy mogą błędnie sądzić, że środki na rachunku nie są zagrożone. Jednak korzystanie z dźwigni finansowej stwarza ryzyko, że w przypadku dużych ruchów na wykresie w kierunku przeciwnym do pozycji tradera, rachunek może być zagrożony. W analizowanej sytuacji, jeśli kurs pary walutowej zmieni się o więcej niż 25 pips (nie licząc spreadu), wówczas na rachunku inwestora pojawi się wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) i pozycja zostanie prawdopodobnie zamknięta (40 USD za pips x 25 pips = 1000 USD).

Jak uniknąć margin call?

Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zawsze wywołują wiele stresu i często prowadzą do poważnych konsekwencji finansowych. Dlatego warto zapoznać się z poniższą listą sugestii, które mogą pomóc w uniknięciu margin call:

  • Bierz pod uwagę okresy zwiększonej zmienności na rynkach i zawsze posiadaj odpowiednio dużą ilość wolnych środków na rachunku
  • Sprawdzaj codziennie stan swojego konta i ustaw alerty, które poinformują Cię, gdy kwota wolnego depozytu zabezpieczającego gwałtownie się zmniejszy
  • Korzystaj z narzędzi online, które pomogą Ci w obliczeniu wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz wpływu zmienności cen na jego wartość
  • Nie korzystaj z nadmiernie wysokiej dźwigni finansowej oraz zacznij stosować odpowiedni system zarządzania ryzykiem 

Na zakończenie warto przypomnieć słowa słynnego inwestora Jesse Livermore'a - "Nigdy nie dopuszczaj do pojawienia się wezwania do uzupełnienia depozytu. Jesteś po złej stronie rynku. Po co tracić pieniądze w złej transakcji? Zachowaj je na inny dzień."

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata