Rolowanie

2 minut(y)

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o rolowaniu!

Czym jest rolowanie?

Rolowanie to czysto techniczna sytuacja, dzięki której kontrakt na różnice kursowe (CFD) na dany instrument zawsze w najlepszy sposób odzwierciedla warunki rynkowe dla każdego instrumentu. 

Dlaczego część kontraktów CFD musi być rolowana?

XTB oferuje kontrakty CFD, które pozwalają na utrzymanie pozycji do roku czasu od momentu otwarcia. W przypadku większości CFD na indeksy i towary notowania bazują na najbliższym kontrakcie futures. Dla większości rynków istnieje długa seria kontraktów o różnych datach wygaśnięcia, od miesiąca do nawet wielu lat. Najbardziej aktywny handel odbywa się jednak z reguły na kontrakcie z najbliższą datą wygaśnięcia. W miarę upływu czasu inwestor na rynku futures posiadający pozycję na wygasającym kontrakcie musi ją zamknąć, a następnie otworzyć pozycję na kolejnym kontrakcie, ponosząc koszty transakcyjne. Rolowanie kontraktu CFD sprawia, że odbywa się to automatycznie i nie są naliczane żadne koszty transakcyjne! 

Czy mogę stracić na rolowaniu?

Nie! Rolowanie jest operacją czysto techniczną, która zawsze jest neutralna dla wyniku transakcji. Zmiana ceny sprawi, że zmieni się wartość pozycji “zysk”, ale jednocześnie dokładnie odwrotne dostosowanie nastąpi poprzez punkty swap. Przykładowo, jeśli inwestor posiada długą pozycję na wygasającym majowym kontrakcie futures na ropę WTI, który notowany jest po cenie 25 dolarów, musi on tę pozycję zamknąć i otworzyć pozycję na kolejnym (czerwcowym) kontrakcie, który powiedzmy notowany jest na poziomie 27 dolarów. W przypadku kontraktu CFD nie ma takiej konieczności - przejście na kolejny kontrakt następuje właśnie przez rolowanie. Jeśli przed rolowaniem inwestor posiadał pozycję długą z wynikiem 0, to po rolowaniu w pozycji zysk pojawi się kwota dodatnia wynikająca z przejścia na kontrakt o 2 dolary wyższej cenie, ale jednocześnie ta sama wartość zostanie odjęta jako punkty swap. Odwrotna sytuacja będzie mieć miejsce dla pozycji krótkiej.  

Dlaczego rolowania mają różne rozmiary?

Rozmiar rolowania wynika z różnicy w cenach pomiędzy seriami kontraktów. Wpływa na nie wiele czynników, takich jak stopy procentowe, dywidendy czy koszty przechowywania. Najczęściej różnice nie są duże, ale w przypadku rynków towarowych czasem potrafią być znaczące. 

Kiedy nastąpi rolowanie?

Staramy się zawsze z wyprzedzeniem poinformować Cię o zbliżających się rolowaniach. Informacje te możesz znaleźć w tabeli rolowań. Sprawdź tabelę rolowań

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.