xStation 5: Stop Loss, Take Profit & Stop Loss kroczący

Czas czytania: 5 minut(y)

Poznaj możliwości, jakie dają zlecenia Stop Loss, Take Profit i Stop Loss kroczący.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak ustawić zlecenie Stop Loss (SL) w xStation 5
  • Jak ustawić zlecenie Take Profit (TP) w xStation 5
  • Co to jest Stop Loss kroczący i jak go ustawić w xStation 5

Jak już wyjaśniliśmy we wcześniejszych lekcjach, kluczem do osiągnięcia długoterminowego sukcesu na rynkach finansowych jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Z tego względu, zlecenia Stop Loss i Take Profit powinny być nieodłącznym elementem tradingu.

Zobaczmy, jak korzystać z nich na naszej platformie xStation 5 w taki sposób, abyś mógł kontrolować ryzyko i maksymalizować potencjał swoich transakcji.

Ustawienie Stop Loss i Take Profit

Pierwszy i najprostszy sposób na dodanie Stop Loss lub Take Profit do Twojej transakcji to ustawienie ich już podczas zawierania nowego zlecenia.

Zaznacz Stop Loss i Take Profit, a następnie wpisz konkretne poziomy cen w polach Stop Loss lub Take Profit. Pamiętaj, że po ustawieniu zlecenia Stop Loss zostanie ono automatycznie zrealizowane, kiedy cena dojdzie do określonego poziomu. Take Profit zostanie zrealizowany automatycznie, gdy cena osiągnie określony zysk. Kiedy zawierasz pozycję długą (kupno), Stop Loss ustawia się poniżej, a Take Profit powyżej bieżącej ceny. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku pozycji krótkiej (sprzedaż). Tutaj Stop Loss musi być ustawiony powyżej, a Take Profit poniżej ceny otwartego zlecenia.

Należy pamiętać, że SL oraz TP można dodać do wcześniej otwartej pozycji, jak i zlecenia oczekującego. Ponadto, można je edytować w dowolnym momencie. Ustawianie zleceń Stop Loss i Take Profit nie jest niezbędne przy otwieraniu nowej transakcji, bowiem zawsze można je dodać później. Niemniej, silnie rekomendujemy, aby zawsze chronić swojej pozycje przed wejściem na rynek.

Dodawanie SL i TP na wykresie

Najprostszym sposobem na dodanie poziomów SL/TP do obecnie otwartej pozycji jest użycie linii na wykresie, które są oznaczone jako SL/TP. W tym celu, należy najechać kursorem na SL/TP, które są przyległe do ceny na wykresie, przeciągnąć i upuścić linię, w górę lub w dół, do określonego poziomu.

Po wprowadzeniu poziomów SL/TP, linie SL/TP pojawią się na wykresie. W ten sposób można łatwo i szybko modyfikować poziomy SL/TP.

Są też dwa inne sposoby dodawania poziomów Stop Loss i Take Profit za pośrednictwem modułu terminala. Pierwszy sposób, aby dodać lub zmodyfikować poziomy SL / TP, to dwukrotne kliknięcie na otwartym lub oczekującym zleceniu i otworzenie nowego okna z właściwościami instrumentu. Zostanie wyświetlone okno modyfikacji zleceń i pojawi się możliwość wprowadzenia/modyfikowania SL/TP według dokładnego poziomu rynkowego lub określenia punktów w przedziale od aktualnej ceny rynkowej.

Drugi sposób jest jeszcze szybszy. Wystarczy określić poziomy bezpośrednio z terminala. W tym celu, należy kliknąć na przycisk "+" w kolumnie SL lub TP i wpisać poziomy. Jak widać, to naprawdę proste i przydatne, gdy trzeba działać błyskawicznie.

Stop Loss kroczący (Trailing Stop)

Zlecenie Stop Loss jest narzędziem przede wszystkim zabezpieczającym nasze pozycje, gdy rynek porusza się przeciwnie do Twojej pozycji, ale może również posłużyć do zabezpieczenia Twoich zysków.

Jeśli na tym etapie brzmi to niejasno - nie przejmuj się, jest to bardzo proste do zrozumienia.

Załóżmy, że otworzyłeś długą pozycję, a rynek idzie w dobrym kierunku, więc Twoja pozycja jest zyskowna. Twój pierwotny SL, który został umieszczony poniżej ceny otwarcia Twojej pozycji, może teraz zostać przeniesiony na cenę otwarcia (dzięki czemu nie będzie już stratna) lub powyżej ceny otwarcia (dzięki czemu zagwarantujesz sobie już zysk).

W celu zautomatyzowania tego procesu powstało narzędzie zwane Trailing Stop, czyli inaczej Stop Loss kroczący.

Jest to naprawdę przydatne narzędzie do zarządzania ryzykiem, zwłaszcza, gdy zmiany cen są szybkie lub gdy nie możesz stale monitorować rynku.

Jak działa Trailing Stop?

Trailing Stop (TS) jest dodawany do już otwartych pozycji, jednak należy pamiętać, że jeśli dysponujesz TS na platformie MT4, platforma ta musi być cały czas włączona, aby Stop Loss kroczący działał. Jeśli jednak handlujesz na platformie xStation 5, TS działa nawet po wyłączeniu platformy.

Aby włączyć Trailing Stop, kliknij prawym przyciskiem myszy w otwartą pozycję w oknie “Terminal” i wybierz opcję ”Modyfikuj”. Podaj pożądaną wartość odległości między poziomem Take Profit, a aktualną ceną w menu Trailing Stop.

Po tej czynności Stop Loss kroczący zostanie automatycznie aktywowany. Jeśli cena się zmieni w kierunku korzystnym dla Twojej pozycji, TS będzie podążał za nią. Jeśli natomiast cena się cofnie, TS staje się automatycznie normalnym zleceniem SL.

Jak widać, platforma xStation5 zapewnia wiele sposobów ochrony Twoich transakcji dostępnych w ciągu zaledwie jednej sekundy. Pamiętaj, że wszystkie transakcje są obarczone ryzykiem i straty mogą przekroczyć depozyt.

 

* Stop Lossy są jedną z najlepszych metod zarządzania ryzykiem i utrzymywania potencjalnych strat na akceptowalnym poziomie, niemniej jednak nie zapewniają 100% bezpieczeństwa.

Zlecenia Stop Loss są bezpłatne i chronią konto przed niekorzystnymi ruchami na rynku.

Pamiętaj, że ich użycie nie zawsze gwarantuje zamknięcie pozycji za każdym razem w miejscu, gdzie został on ustawiony. Jeśli na rynku wystąpi duża zmienność lub kiedy rynek otworzy się z luką (cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego - Stop Loss), może się zdarzyć, że Twoja pozycja zostanie zamknięta po gorszej cenie. Zjawisko to nazywamy poślizgiem cenowym.

Ryzyko wystąpienia poślizgu cenowego w godzinach handlu eliminuje tzw. gwarantowany Stop Loss. Oznacza to, że ta gwarancja działa zawsze w momencie, kiedy rynek jest otwarty. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli wystąpi luka na otwarciu rynku, stop loss zostanie zrealizowany po cenie otwarcia. Gwarantowany stop loss jest dostępny na rachunku Basic.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.