Stopa procentowa - definicja

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Czym jest stopa procentowa? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
  • Stopa procentowa może być zdefiniowana jako procentowa opłata za określoną kwotę, którą pożyczamy.
  • Występuje opłata za pożyczanie pieniędzy, ponieważ pożyczający traci możliwość użycia środków do ich reinwestycji.

Czym jest stopa procentowa?

Stopy procentowe są ustalane przez Bank Centralny albo przez rządy i są bardzo ważnym narzędziem polityki monetarnej. Co więcej, stopy procentowe są silnie powiązane z inflacją i bezrobociem.

Dlaczego banki obniżają stopę procentową?

Banki obniżają stopy procentowe wtedy, kiedy chcą zwiększyć aktywność ekonomiczną w kraju, podwyższając zarówno inwestycje, jak i konsumpcję. W ten sposób zaciąganie kredytów staje się bardziej atrakcyjne.

Dlaczego banki podwyższają stopę procentową?

Banki zwiększają oprocentowanie, dzieki czemu zaciąganie kredytów staje się mniej atrakcyjne. Często jest to związane z ich zainteresowaniem obniżeniem aktywności gospodarczej, które spowodowało wzrost inflacji.

Analiza stopy procentowej jest jednym z kluczowych elementów analizy fundamentalnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.