Wskaźniki makroekonomiczne

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

W tym artykule dowiesz się czym są wskaźniki makroekonomiczne, dlaczego są tak ważne dla rynków finansowych oraz które z nich warto śledzić.

  • Wskaźniki makroekonomiczne to dane, które są publikowane codziennie
  • Po publikacji danych makroekonomicznych zwiększa się zmienność na rynku
  • Zmienność jest tym większa, im ważniejsze są publikowane dane  

Wskaźniki makroekonomiczne - dlaczego są takie ważne?

Aby skutecznie inwestować na rynkach finansowych, należy wiedzieć, które dane mają znaczący wpływ na rynek. Profesjonalni inwestorzy często analizują dane, które będą publikowane jeszcze przed rozpoczęciem swojego dnia pracy, sprawdzając kalendarz ekonomiczny. Dzięki temu są przygotowani na to, co może wydarzyć się na rynku i mogą odpowiednio zarządzać swoimi transakcjami.

Wskaźnik makroekonomiczne można śledzić za pomocą platformy xStation

Oprócz kalendarza ekonomicznego, który znajduje się na stronie www.xtb.com, inwestorzy mogą skorzystać z kalendarza na platformie handlowej xStation bez konieczności korzystania z zewnętrznych stron. W kalendarzu na platformie xStation inwestorzy mogą znaleźć wszystkie najważniejsze makroekonomiczne dane na nadchodzący tydzień, wraz z informacją o tym, jak istotne są to dane i jak mogą wpłynąć na rynek. Czerwone wykrzykniki pokazują najważniejsze dane, pomarańczowe wykrzykniki wskazują na dane o średniej ważności, a białe wykrzykniki pokazują dane o najniższym znaczeniu.

Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne

  • Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP)
  • Indeks cen konsumentów (CPI)
  • Decyzje w sprawie stóp procentowych
  • Sprzedaż Detaliczna
  • Produkcja Przemysłowa
  • Produkt krajowy brutto (PKB)

Poza tym inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że przy zmieniających się warunkach rynkowych, znaczenie niektórych wskaźników makroekonomicznych może się zwiększyć lub zmniejszyć. Dobrym przykładem może być kryzys na rynku kredytów hipotecznych w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, który był wynikiem bańki mieszkaniowej. Po tym kryzysie inwestorzy koncentrowali się na wskaźnikach makroekonomicznych związanych z rynkiem nieruchomości-takich jak sprzedaż nowych domów, sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym oraz budowa nowych mieszkań.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.