Handel złotem - Jak rozpocząć handel złotem online?

7 minut(y)
Złoto od lat kojarzy się z bezpieczną inwestycją. W tym artykule pokazujemy jak inwestować w złoto za pomocą CFD, ETF czy akcji spółek wydobywających ten cenny kruszec.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Kupno złota przez wielu - nawet tych, którzy nie mają do czynienia z rynkami finansowymi - kojarzone jest z bezpieczną inwestycją. Złoto od zawsze było postrzegane jako aktywo, które dzięki swoim unikalnym właściwościom zachowuje swoją wartość. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe sposoby handlu złotem. W tym artykule zamierzamy przedstawić kilka podstawowych informacji na temat inwestowania w złoto. 

Jak kupić złoto?

Istnieje kilka popularnych sposobów na zakup złota. Jako że zazwyczaj jest ono kojarzone z formą fizyczną, w złoto można inwestować kupując po prostu złote monety, sztabki lub biżuterię. Jest to z pewnością najbardziej tradycyjna forma inwestycji w złoto, lecz nie jest ona pozbawiona wad. Wśród nich można wymienić wysokie koszty transakcyjne, wysokie koszty przechowywania czy niską płynność. Jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat świat bardzo się zmienił. Liberalizacja przepływu kapitału oraz  nowe technologie sprawiły, że handel złotem stał się niezwykle prosty. Poza tym, rynki finansowe umożliwiły inwestorom kupno złota z niewiarygodnie niskimi opłatami, lub nawet - bez żadnych kosztów transakcyjnych. 

Handel złotem - CFD, ETF, Akcje spółek

Handel kontraktami CFD na złoto

Handel kontraktami CFD na złoto ma wiele zalet . Są to przede wszystkim niskie opłaty transakcyjne i możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. Jako że wykorzystanie dźwigni w handlu złotem wymaga zabezpieczenia tylko pewnej części całej pozycji, jest to metoda kojarzona z doświadczonymi traderami złota, którzy zdają sobie sprawę z wysokiego poziomu ryzyka związanego z dźwignią. Co więcej, kontrakty CFD na złoto umożliwiają inwestorom zajęcie krótkich pozycji, co może być szczególnie przydatne w wielu strategiach inwestycyjnych. Najlepsze platformy umożliwiające handel złotem często umożliwiają również handel na rynku Forex, dlatego niektórzy traderzy mogą używać anglojęzycznych zwrotów takich jak "gold forex" lub "forex gold trading", które z założenia są błędne. Rynek Forex (lub krótko - FX) jest bowiem rynkiem wymiany walut. Nie zmienia to jednak faktu, że handel kontraktami CFD na złoto jest zazwyczaj prosty i wygodny, a najlepsi brokerzy z całego świata umożliwiają handel złotem online poprzez swoje aplikacje czy platformy transakcyjne.

ETF-y na złoto

Fundusze typu ETF stały się niezwykle popularne, jako że stanowią one interesującą alternatywę dla tradycyjnej inwestycji w złoto. Według niektórych, zakup ETF może być najlepszym sposobem inwestowania w złoto dla osób początkujących lub myślących o długoterminowej inwestycji, ponieważ zasada działania ETF-ów jest naprawdę łatwa do zrozumienia. Jak kupić ETF na złoto? To proste, ponieważ fundusze typu ETF, podobnie jak zwykłe akcje notowane są na giełdzie. Inwestorzy w rzeczywistości nie są właścicielami fizycznego złota, ale posiadają jednocześnie ekspozycję na ten cenny metal. Większość standardowych ETF-ów (ang. vanilla ETF) skupuje określoną liczbę złotych sztabek będących zabezpieczeniem każdej wyemitowanej przez fundusz jednostki uczestnictwa. To właśnie dzięki temu zabezpieczeniu, fundusze typu ETF śledzą wycenę złota, a każda zmiana cen kruszcu jest odzwierciedlona w ich wycenie rynkowej.

Akcje spółek wydobywających złoto

Innym sposobem inwestowania w złoto jest zakup akcji spółek wydobywających złoto. Dzięki temu inwestorzy zyskują pośrednią ekspozycję na rynek złota, jako że sytuacja ekonomiczna producentów kruszcu jest uzależniona od jego cen na rynku. Wycena akcji takich firm ma tendencję do wzrostu, gdy rosną również ceny złota. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy oczekują, że zarówno sprzedaż jak i zyski firm wydobywczych również wzrosną. Dlatego też istnieje zauważalna, pozytywna korelacja pomiędzy cenami złota a cenami niektórych spółek je wydobywających. Warto zaznaczyć, że spółki te mogą również wypłacać dywidendy, co stanowi ogromną przewagę nad zakupem złota bezpośrednio na rynku. To szczególnie istotny czynnik dla inwestorów długoterminowych który sprawia, że w niektórych przypadkach kupno akcji spółek wydobywających złoto może być nawet lepszym pomysłem niż zakup złotej sztabki czy monety. Kluczowe aspekty inwestowania w spółki dywidendowe omówiliśmy w naszym artykule zatytułowanym "Inwestowanie w spółki dywidendowe".

Akcje spółek wydobywających złotoNależy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wycena spółek wydobywczych jest dodatnio skorelowana z cenami złota, co oznacza, że cena akcji producentów złota podąża za wyceną tego kruszcu na rynku. Jednym z największych producentów złota na świecie jest Barrick Gold Corp (GOLD.US). Źródło: xStation5

Najlepszy moment na handel złotem 

Wielu uczestników rynku zastanawia się, w którym momencie warto rozpocząć handel złotem. Powszechnie uważa się, że złoto jest "bezpieczną przystanią" rynków finansowych. Oznacza to, że jest ono traktowane jako względnie bezpieczne aktywo w czasach recesji czy giełdowego krachu. Nieprzypadkowo banki centralne na całym świecie utrzymują swoje rezerwy w złocie, ponieważ oczekuje się, że w trakcie kryzysu zachowa ono swoją wartość. Takie podejście wpływa również na decyzje inwestorów detalicznych, którzy często posiadają ekspozycję na złoto. O idei inwestowania w metale szlachetne wspominaliśmy w naszym artykule "Inwestowanie w czasie recesji".

Poza tym, złoto staje się niezwykle popularne w okresach wysokiej inflacji. Martwiący się o spadek wartości swoich oszczędności ludzie poszukują w złocie zabezpieczenia przed inflacją. Nawet jeśli związek pomiędzy cenami złota a inflacją nie jest już tak znaczący jak wcześniej (od wielu lat nie doświadczamy podwyższonej inflacji, a programy luzowania ilościowego również miały swój wpływ na to zjawisko), zakup złota wciąż może być mądrym posunięciem dla inwestorów żyjących w krajach o stosunkowo wysokiej stopie inflacji. Złoto jest również postrzegane jako ta klasa aktywów, która może pomóc w budowie zrównoważonego portfela. Idea ta może być szczególnie przekonująca dla inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka, ponieważ dywersyfikacja powinna zmniejszyć zarówno ryzyko jak i zmienność ich portfolio. 

Niemniej jednak, zależność pomiędzy cenami złota a rentownością amerykańskich obligacji pojawiła się po globalnym kryzysie finansowym. Jeśli inwestorzy kupują amerykańskie obligacje rządowe (znane jako US Treasuries) ich rentowność spada, co jest z kolei korzystne dla rynku złota. Z drugiej strony, gdy inwestorzy decydują się na sprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych, rentowność tych papierów rośnie powodując negatywną odpowiedź cen złota. Taka sytuacja miała miejsce na początku 2021 r., kiedy to gwałtowny wzrost rentowności obligacji amerykańskich spowodował znaczny spadek cen kruszcu. Zjawisko to może być związane z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi, co teoretycznie wymagałoby od banków centralnych podjęcia adekwatnych do tej sytuacji działań (w tym podniesienia stóp procentowych). 

Złoto - 10-letnia korelacja obligacji skarbowychNależy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Po globalnym kryzysie finansowym bardzo wyraźna stała się negatywna korelacja między cenami złota a rentownością 10-letnich obligacji amerykańskiego Skarbu Państwa. Dlatego też wzrost rentowności tak zwanych US Treasuries zazwyczaj prowadzi do spadku cen złota. Źródło: fred.stlouisfed.org

Godziny handlu złotem

Omówiliśmy już kilka aspektów kupowania złota. Co z godzinami handlu złotem? O ile nie powinno to mieć większego znaczenia dla inwestorów długoterminowych, którzy posiadają kilkuletni horyzont inwestycyjny, o tyle może to być szczególnie istotne w przypadku daytradingu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa szczytowe momenty w ciągu sesji - otwarcie rynków europejskich oraz następujące po nim otwarcie rynków amerykańskich. Szczyt europejski przypada około godziny 8:00 GMT (9:00 CET). Jednak największa aktywność na rynku złota ma miejsce zazwyczaj po otwarciu rynku amerykańskiego - według niektórych szacunków może ona być nawet dwukrotnie większa niż na początku sesji europejskiej. Podwyższona zmienność na rynku złota trwa od około 13:00 GMT (14:00 CET) do około 16:00 GMT (17:00 CET). Te kilkugodzinne okno może okazać się najlepszym momentem do handlu złotem.
 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.