xStation 5: Wykresy i personalizacja

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Dowiedz się, jak dodać i dostosować wykres na platformie xStation 5.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak dostosować wykresy do własnych potrzeb
  • Jak skonfigurować wiele obszarów roboczych na xStation 5
  • Jak dodać nowy wykres i zastąpić obecne

Innowacyjna, intuicyjna i w pełni konfigurowalna platforma xStation 5 pozwala na tworzenie obszaru roboczego dostosowanego do Twojego stylu inwestycyjnego.

Choć xStation 5 domyślnie używa czarnego tła, można łatwo przełączyć się na białe, klikając lewym przyciskiem myszy ikonę ustawień w prawym dolnym rogu platformy i wybrać opcję "Jasna skórka".

xStation 5 pozwala łatwo dostosować wygląd wykresów do Twoich potrzeb. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie i wybrać "Personalizuj widok wykresu". Zostanie wyświetlone nowe okno, w którym możesz zarządzać wszystkimi preferencjami i łatwo dostosować je do własnych preferencji.

Jeśli chcesz zapisać swoje ustawienia do szablonu, po prostu rozwiń menu "Szablon" i wybierz "Dodaj nowe".

Dla większości traderów wykres jest głównym i najważniejszym źródłem informacji o rynku. Z tego względu, dobre dopasowanie tego obszaru platformy jest jednym z kluczowych elementów twojej pracy w roli tradera.

Najszybszym sposobem dostosowania wykresu jest użycie ikony w górnym menu.

Na tym pasku narzędzi można łatwo zmienić typ wykresu, powiększać i pomniejszać jego skalę, a także dostosować pozycję wykresu.

Aby dodać dowolny element analizy technicznej, po prostu użyj paska po lewej stronie wykresu.

Obszar roboczy na xStation 5

Na platformie xStation 5 można także skonfigurować wiele obszarów roboczych. Dzięki temu, łatwiej jest uporządkować i zebrać wszystkie instrumenty, które chcesz analizować i którymi chcesz handlować.

Aby to zrobić, kliknij lewy górny róg wykresu:

I wybierz „Dodaj nowy”:

Wystarczy wprowadzić nazwę - na przykład “Metale” - kiedy chcesz dodać wykresy, które są związane tylko z rynkiem metali (złoto, srebro, platyna). Można utworzyć nawet 20 obszarów roboczych i dodać do 16 wykresów na każdym z nich.

Dodawanie wykresów

Po utworzeniu obszaru roboczego “Metale”, wystarczy użyć znaku "+" w lewym dolnym rogu wykresu, aby dodać instrumenty do analizy.

Możesz też dodać nowe wykresy z okna Market Watch, po prostu klikając lewym przyciskiem myszy na ikonę wykresu:

Jeśli chcesz zastąpić wykres bez dodawania nowego, możesz "przeciągnąć i “upuścić" nazwę instrumentu z modułu Market Watch na dowolny obszar wykresu.

Po zaplanowaniu przestrzeni roboczych, można wygodnie analizować wykresy według określonych grup lub klas instrumentów i szybko przełączać się między nimi.

Układy

Jeśli chcesz obserwować więcej niż jeden wykres w tym samym czasie, po prostu kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy.

Następnie wybierz jedną z opcji 'Układów', na przykład pionowy.

Odłączanie wykresów

Jeśli używasz kilku monitorów do handlu, istnieje prosty sposób na odłączenie obszaru roboczego i przeniesienie go na dodatkowy monitor. Aby odłączyć moduł roboczy od głównego, wybierz następującą ikonę:

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata