Zlecenia oczekujące

Czas czytania: 3 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się czym są zlecenia oczekujące.

Istnieją dwa typy zleceń - z natychmiastową realizacją oraz zlecenia oczekujące. Zlecenie natychmiastowe są realizowane po aktualnej cenie na rynku. Z kolei zlecenia oczekujące będą aktywowane wtedy, kiedy cena osiągnie wybrany przez Ciebie poziom.

Biegli traderzy wykorzystują oba typy zleceń. Zlecenia oczekujące są o tyle wygodnym rozwiązaniem, że pozwalają ustalić dokładny poziom cenowy po którym zawarta zostanie transakcja. Zdecydowanie ułatwia to proces inwestycyjny, ponieważ po złożeniu zlecenia oczekującego możesz zająć się swoimi sprawami lub przejść do analizy zupełnie innego aktywa. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis czterech typów zleceń, które możesz złożyć na platformie XTB. 

4 typy zleceń oczekujących, które możesz złożyć w XTB

  1. Buy Stop
  2. Sell Stop
  3. Buy Limit
  4. Sell Limit

Buy Stop

zlecenie oczekujące buy stop wykresZlecenie Buy Stop pozwala na ustawienie zlecenia kupna powyżej aktualnej ceny na rynku. To oznacza, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 20 USD i ustawimy zlecenie buy stop na poziomie 22 USD, zostanie ono aktywowane w momencie, kiedy cena rynkowa (cena Ask) osiągnie poziom 22 USD lub wyższy.

Sell Stop

zlecenie oczekujące sell stop wykresZlecenie Sell Stop pozwala na ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 20 USD i ustawimy zlecenie na poziomie 18 USD, zostanie ono aktywowane dopiero w momencie, kiedy cena rynkowa (cena Bid) osiągnie poziom 18 USD lub niższy.

Buy Limit

zlecenie oczekujące buy limit wykresZlecenie Buy Limit pozwala Ci na ustawienie zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 20 USD i ustawisz zlecenie na poziomie 18 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena rynkowa (cena Ask) osiągnie 18 USD lub mniej. Dopiero wówczas zostanie dokonana transakcja kupna.

Sell Limit

zlecenie oczekujące sell limit wykresZlecenie Sell Limit pozwala na ustawienie zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 20 USD, a zlecenie ustawione jest na 22 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena rynkowa (cena Bid) osiągnie 22 USD lub więcej.

Szczegółowy opis realizacji zleceń w XTB dostępny jest w Polityce Realizacji Zleceń 

Składanie zleceń oczekujących

Najprostszym sposobem, aby złożyć zlecenie oczekujące jest wykorzystanie funkcji handlu bezpośrednio z wykresu na platformie xStation. Można to zrobić na kilka sposobów. W zakładce Ulubione lub Market Watch należy odnaleźć instrument, który nas interesuje, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę instrumentu i wybrać “Otwórz okno zlecenia”. Inną, szybszą metodą na otwarcie okna, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na wykres, a następnie wybranie pozycji “Nowe zlecenie”. Gdy już to zrobimy, otwiera się tak zwany ticket, czyli okienko do składania zleceń. W górnej części okna wybieramy zakładkę “Zlecenie oczekujące”.

GBPUSD okno zlecenia W zakładce tej należy uzupełnić wielkość pozycji (wolumen) oraz cenę po której zlecenie powinno zostać zrealizowane. Po ustawieniu wszystkich parametrów, wybierz zielony lub czerwony przycisk, w zależności od tego, czy chcesz kupić czy sprzedać dany instrument.

GBPUSD okno zlecenia sell stop buy limit

Składanie zleceń bezpośrednio z wykresu

Zlecenia oczekujące można również złożyć bezpośrednio z wykresu. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy na wykresie. W miejscu, w którym chcielibyśmy kupić bądź sprzedać dany instrument, pojawi się okienko, gdzie możemy wybrać jeden z dwóch dostępnych rodzajów zleceń oczekujących. Klikając w miejscu poniżej ceny rynkowej, zlecenia dostępne będą 2 typy zleceń: Buy Limit oraz Sell Stop. Z kolei, klikając powyżej ceny rynkowej, zlecenia do wyboru będą: Buy Stop oraz Sell Limit. Platforma sama pokazuje jaki rodzaj zlecenia jest możliwy. 

wykres zlecenie oczekującePo ustawieniu zlecenia, można dowolnie manipulować jego poziomem przy pomocy lewego przycisku myszy. 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata