Zlecenia oczekujące

Czas czytania: 2 minut(y)
Z tego artykułu dowiesz się czym są zlecenia oczekujące.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
  • Istnieją dwa typy zleceń; z natychmiastową realizacją i zlecenia oczekujące.
  • Podczas gdy zlecenia natychmiastowe oznaczają, że zlecenie otwierane jest po aktualnej cenie na rynku, to zlecenia oczekujące pozwalają ustawić zlecenia, które będą aktywowane wtedy, kiedy cena osiągnie poziom wybrany przez Ciebie.

Istnieją 4 typy zleceń oczekujących, które możesz złożyć w XTB:

  1. Buy Stop
  2. Sell Stop
  3. Buy Limit
  4. Sell Limit

Buy Stop

Zlecenie buy stop pozwala na ustawienie zlecenia kupna powyżej aktualnej ceny na rynku. To oznacza, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 20 USD i ustawimy zlecenie buy stop na poziomie 22 USD, zostanie ono aktywowane w momencie, kiedy cena rynkowa osiągnie ten poziom 22 USD.

Sell Stop

Zlecenie sell stop pozwala na ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 20 USD i ustawimy zlecenie na poziomie 18 USD, zostanie ono aktywowane dopiero w momencie, kiedy cena zacznie spadać i osiągnie poziom 18 USD.

Buy Limit

Zlecenie buy limit pozwala Ci na ustawienie zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 20 USD i ustawisz zlecenie na poziomie 18 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena osiągnie 18 USD. Wtedy zostanie dokonana transakcja kupna.

Sell Limit

Zlecenie sell limit pozwala na ustawienie zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 20 USD, a zlecenie sell limit ustawione jest na 22 USD, to w momencie, kiedy rynek osiąga 22 USD, realizowana jest transakcja sprzedaży.

Najprostszym sposobem, aby złożyć zlecenie oczekujące jest wykorzystanie funkcji handlu bezpośrednio z wykresu na platformie xStation. 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.