Europejski Bank Centralny (EBC)

  • EBC jest bankiem centralnym strefy Euro, który powstał w 1998 r. we Frankfurcie w Niemczech.

  • EBC jest jednym z najsilniejszych instytucji finansowych na świecie, obowiązki prezesa pełni Christine Lagarde.

Dlaczego powstał Europejski Bank Centralny?

Europejski Bank Centralny został utworzony w celu utrzymania stabilności cen w strefie Euro i tym samym chroni wartość euro. EBC jest głównym administratorem polityki pieniężnej w strefie Euro.

Dla inwestora ważne jest, aby  śledzić decyzje podejmowane przez EBC, ponieważ zmiany stóp procentowych wpływają na rynki finansowe, zwłaszcza jeśli zmiany te są nieoczekiwane.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego banki centralne zwiększają lub zmniejszają stopy procentowe, kliknij tutaj.

Europejski Bank Centralny - struktura

Struktura EBC składa się z następujących organów:

  • Rada Prezesów

  • Zarząd

  • Rada Generalna

  • Rada Nadzorcza

Warto zauważyć, że głównym organem decyzyjnym w strukturze EBC jest Rada Prezesów, która składa się z sześciu członków Zarządu oraz z prezesów banków centralnych strefy Euro.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.